Thông báo: V/v đăng ký học ngoại ngữ đầu ra SĐH

In bài này

Thông báo của Nhà trường

V/v đăng ký học ngoại ngữ đầu ra sau đại học.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.

- Mẫu danh sách đăng ký học ngoại ngữ.