Thông báo: V/v hoàn thành học phần, chuyên đề tiến sĩ của NCS khóa 2017

In bài này

Thông báo của nhà trường

V/v hoàn thành các học phần, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan của nghiên cứu sinh Khóa 2017-2020

Thông tin chi tiết xin xem tập tin đính kèm.