Thông báo: V/v đưa ngoại ngữ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sau đại học

In bài này

Công văn của Nhà trường

V/v đưa ngoại ngữ là học phần bắt buộc trong chương trình đào tạo sau đại học

Chi tiết xin xem tập tin đính kèm.