Thông báo: V/v thời gian hoàn thành các học phần, chuyên đề của NCS các khóa 2012 đến 2016

In bài này

Thông báo của Nhà trường

V/v thời gian hoàn thành các học phần, các chuyên đề tiến sĩ và tiểu luận tổng quan của NCS khóa tuyển 2012 đến 2016.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.