Thông báo: Quy định về ngoại ngữ không chuyên hệ chính quy

In bài này

Quyết định của Nhà trường

Về việc ban hành Quy định tổ chức giảng dạy ngoại ngữ không chuyên và Chuẩn trình độ ngoại ngữ bậc đại học hệ chính quy

Chi tiết xin xem tập tin đính kèm.