Mẫu Lý lịch khoa học

Email In
Xem kết quả: / 1
Bình thườngTuyệt vời 

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC XÃ HỘI & NHÂN VĂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

 

1. Bản thân

Họ và tên khai sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nam, nữ : . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sinh ngày:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .; Nơi sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Quê quán : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dân tộc:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; Tôn giáo: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày vào Đảng (nếu có). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Diện chính sách (thương binh, con gia đình liệt sỹ, vùng sâu, vùng xa - nếu có

thì ghi): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chức vụ, nơi làm việc hiện nay: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hộ khẩu thường trú: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Địa chỉ liên lạc: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại liên lạc : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 (Ảnh 3x4 dán ở góc trái phía trên phần 1. Bản thân)

2. Quá trình đào tạo

 

            a. Đại học

Loại hình đào tạo: (chính quy, chuyên tu, tại chức, mở rộng) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dài hạn: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ngắn hạn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Thời gian đào tạo: từ  . . . . . . . . . đến . . . . . . . . . . Nơi tốt nghiệp : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngành học : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Xếp hạng tốt nghiệp (Xuất sắc, Giỏi, Khá, TB Khá, Trung bình) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            b. Trên đại học

Thực tập khoa học từ: . . . . . . . . .  đến:  . . . . . . . . . .  tại (trường, viện, nước): . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nội dung thực tập: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cao học từ: . . . . . . . . .  đến:  . . . . . . . . . .  tại (trường, viện, nước): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Chuyên ngành: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ngày và nơi bảo vệ luận án tốt nghiệp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            c. Trình độ ngoại ngữ            A, B, C, D tiếng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

A, B, C, D tiếng  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hoặc bằng chuyên ngữ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nơi cấp - thời gian cấp: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

            d. Các chứng chỉ khác (thời gian và nơi cấp): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

3. Quá trình học tập và làm việc của bản thân (Từ khi học đại học)

 

Ngày tháng năm

Học hoặc làm việc gì

Ở đâu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Kết quả hoạt động khoa học (bài báo khoa học, đề tài nghiên cứu khoa học, giải thưởng khoa học các cấp, tham gia các hội nghị khoa học quốc tế…)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

5. Khả năng chuyên môn, nguyện vọng hiện nay về hoạt động khoa học

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

6. Lời cam đoan

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thật, nếu có điều gì sai trái tôi  chịu trách  nhiệm trước pháp luật.

                                                ………………………… ngày …… tháng …… năm 200….

Cơ quan hoặc địa phương xác nhận                                                                                                               Người khai ký tên

            (Ký tên đóng dấu)                                                      

 

 

Lần cập nhật cuối ( Thứ ba, 12 Tháng 7 2011 05:21 )  

Các nhà tài trợ

             

Thành viên trực tuyến

Hiện có 5421 khách Trực tuyến

Cùng một tác giả