THƠ TƯỢNG QUẺ (Từ quẻ thứ chín đến quẻ thứ mười sáu)

In bài này

 

Xin xem toàn văn ở tập tin đính kèm./.