Tri ân

In bài này

Kính tặng Giáo sư Mai Cao Chương - Vị Trưởng khoa Ngữ văn đầu tiên của Đại học Tổng hợp - nay là Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường ĐH Khoa học xã hội và Nhân văn TP.HCM.

                                                                     Hiền lành đức độ nghĩa nhân

                                                               Thương trò như thể thương thân một đời

                                                                     Chí công tâm sáng tuyệt vời

                                                                     Ơn thầy tạc dạ biển trời tri ân.