Khai bút trong cỏ

In bài này

20190208 Co

Nguyên đán
mọc lại vang lừng
nắng từ nguyên xuân
ta dâng lần nữa lễ mừng
cỏ xanh lần nữa bao dung bước tình
cỏ còn in dấu thần linh.