Nghe Núi đi

In bài này

20200613

Tranh Nguyễn Anh Đào

NGHE NÚI ĐI

Tiễn Sơn Núi


Cuối cùng
Sơn
'' thở cái phào ''
cõi trăm năm Núi
tự vào ra thôi

Nhật Chiêu