Thông báo: V/v tham dự Hội thảo NCKH Sau đại học năm 2018

In bài này

Thông báo của Nhà trường

1. Về việc ban hành Quy định tham gia hội thảo NCKH Sau đại học thường niên

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.

2. Về việc tham dự Hội thảo NCKH Sau đại học năm 2018

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.