Thông báo: V/v đóng học phí HK 2 năm học 2018-2019 (HVCH, NCS)

In bài này

Thông báo của Nhà trường,

Về việc đóng học phí học kỳ 2 năm học 2018-2019

đối với học viên cao học, nghiên cứu sinh

Thông tin chi tiết xin xem tập tin đính kèm.