Thông báo: V/v chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan đối với NCS từ khóa 2013 đến khóa 2017

In bài này

Thông báo của Nhà trường

V/v kéo dài thời gian bảo vệ chuyên đề tiến sĩ, tiểu luận tổng quan đối với nghiên cứu sinh từ khóa 2013 đến khóa 2017.

Thông tin chi tiết, xin xem tập tin đính kèm.