Đề cương chi tiết môn: Văn học hiện đại Việt Nam 1 (1900–1945) và Văn học hiện đại VN 2 (1945-nay)

In bài này

Xin xem chi tiết ở:

1) VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VN 1

2) VĂN HỌC HIỆN ĐẠI VN 2