Học vị: Tiến sỹ
Chức vụ: Trưởng bộ môn Văn hóa dân gian
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ 
Chức vụ hiện nay: Giảng viên
Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vanhoadangian

VĂN HOÁ DÂN GIAN

Từ 1995  đến 2002 là bộ môn Văn hóa học và Văn hóa dân gian với nhiệm vụ phụ trách đào tạo hệ Đại học các môn cơ sở văn hóa Việt Nam, Văn hóa dân gian Nam Bộ, Văn học dân gian Việt Nam, Thi pháp ca dao, Truyện cổ tích dưới mắt các nhà khoa học...

Danh mục website