Đăng ký Hội thảo Quốc tế Việt Nam - Giao lưu văn hóa tư tưởng phương Đông

ENQUIRY FORM

ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI THAM LUẬN

International Conference on

VIETNAM AND THE ORIENTAL CULTURAL EXCHANGES

  • Vietnamese Buddhism in the cultural exchanging relationship with East Asian, Southeast Asian and South Asian countries;
  • Diplomatic and travel poetry in the context of cultural exchanges between Vietnam and the East Asian, Southeast Asian and South Asian countries.

VIỆT NAM – GIAO LƯU VĂN HÓA TƯ TƯỞNG PHƯƠNG ĐÔNG

  • Phật giáo Việt Nam trong giao lưu văn hóa tư tưởng Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á
    • Thơ văn bang giao, du ký trong giao lưu Việt Nam và Đông Á, Đông Nam Á, Nam Á

Title (Prof/Dr/Mr/Mrs/Ms)/ GS/TS/Ông/Bà:

Initials:                Surname/ Họ và tên:

Organisation/ Cơ quan:

Address/ Địa chỉ:

Country/ Nước:

Telephone/ Điện thoại:

Email:

I intend to submit a paper and present it/ Tôi dự định trình bày tham luận với đề tài như sau.

            Proposed Title:

            Topics:

            Đề tài bằng tiếng Việt:

 

ABSTRACT

 

 

 

TÓM TẮT

 

 

 

 

You can download file of inquiry form at: http://www.khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

Contact us at: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.;  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Danh mục website