Japanese literature: changing the scale of values to become a power

Ly Hoan Thuc Tram, MA

(University of Wisconsin-Madison, USA)

Do Van Hy, MA

 

ABSTRACT

 

In the late 19th century, Japan tried to establish a new model of scale of values which is distinctive from both traditional Sinology and modern West. By which, what is called weakness unexpectedly becomes advantage, turning Japan into one of the powers in modern world.

This presentation generally investigates that change of the scale of values in Japanese literature in the era of modernization in the late 19th and the early 20th century. Some key notions such as nationalism, order and status, self and otherness, obligation and reputation, harmony will be concerned in comparison with other East Asian nations and with the West as well to identify the Japanese uniqueness.     

 

VĂN HỌC NHẬT BẢN: THAY ĐỔI THANG GIÁ TRỊ

ĐỂ TRỞ THÀNH CƯỜNG QUỐC

 

Cuối thế kỷ XIX, Nhật Bản đã cố gắng xác lập một kiểu thang giá trị mới đặc thù vừa khác với truyền thống các nước Hán học vừa khác với phương Tây hiện đại. Thông qua đó, những cái thường bị cho là nhược bất ngờ trở thành những cái ưu, đưa họ trở thành một trong những cường quốc hàng đầu của thế giới hiện đại.

Bài viết này tìm hiểu khái quát về sự thay đổi thang giá trị đó trong văn học Nhật Bản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX. Một số phạm trù quan trọng trong văn học thời kỳ này như chủ nghĩa quốc gia, trật tự và đẳng cấp, bản ngã và tha nhân, bổn phận và danh dự, sự hài hòa sẽ được khảo sát có so sánh đối chiếu với các quốc gia Đông Á khác cũng như với phương Tây để xác định tính độc đáo của Nhật Bản.

 

LÝ HOÀN THỤC TRÂM, Thạc sĩ

Nơi công tác: Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM.

Hiện là Nghiên cứu sinh khoa Văn học so sánh, Đại học Wisconsin-Madison, Hoa Kỳ  

Số điện thoại: 734-536-5329

Địa chỉ email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Địa chỉ liên hệ:  Department of Comparative Literature

934 Van Hise Hall, 1220 Linden Dr., University of Wisconsin-Madison, WI 53706-1525, USA.

ĐỖ VẠN HỶ, Thạc sĩ Ngôn ngữ học Ứng dụng, Đại học Sư phạm Bắc Kinh

 

Danh mục website