Học vị: Tiến sĩ 
Chức vụ hiện nay: Trưởng Bộ môn Sáng tác và phê bình sân khấu- điện ảnh
Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Nghiên cứu sinh
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

dienanh

SÁNG TÁC VÀ PHÊ BÌNH
SÂN KHẤU - ĐIỆN ẢNH

Bộ môn Văn học Nước ngoài và Văn học So sánh trước đây là bộ môn Văn học Nước ngoài. Năm 2007, do nhu cầu về chuyên môn, sự phát triển của khoa học văn học và khả năng đào tạo của bộ môn, bộ môn được đổi tên thành Văn học Nước...

Danh mục website