Học vị: Tiến sĩ 
Chức vụ: Trưởng Khoa Việt Nam học, Trưởng Bộ môn Văn học Việt Nam - Khoa Văn học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: GVCC, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tôn giáo
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức danh: Phó giáo sư
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ hiện nay: Phó Trưởng Khoa Văn học
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: thạc sĩ
Chức vụ: giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Van hoc viet nam

VĂN HỌC VIỆT NAM

Bộ môn Văn học Việt Nam trước đây có tên là Bộ môn Văn học Việt Nam và Lý luận văn học. Từ năm 2007, do nhu cầu phát triển của Khoa, bộ phận Lý luận văn học và các giảng viên của bộ phận này đã tách ra để thành lập Bộ mộn Lý luận và Phê bình văn học.

Danh mục website