Học vị: Tiến sĩ 
Chức vụ hiện nay: Trưởng khoa Văn học, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Trung Quốc
Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ 
Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ: Trưởng Bộ môn Hán Nôm
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức danh: Giảng viên chính
Chức vụ hiện nay:  Trưởng phòng Nghiên cứu Hán Nôm
Email cá nhân:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sỹ 
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chức vụ: Giảng viên
Học vị: Thạc sĩ
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ 
Chức vụ: Nghiên cứu viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

hannom

HÁN NÔM

Trước năm 1954, tại Hà Nội, người Pháp cho thành lập một số trường đại học, trong đó có trường Đại học Văn khoa Hà Nội. Trường này bấy giờ chỉ đào tạo và cấp bằng Cử nhân Văn chương. Sau chiến thắng Điện Biên Phủ, thực dân Pháp ký kiệp định Genève...

Danh mục website