Nguyễn Thị Quốc Minh

Nguyễn Thị Quốc Minh, TS (2017, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội), đơn vị công tác: Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM. Chuyên ngành: Lí luận và Phương pháp dạy học bộ môn Văn; Hướng nghiên cứu: Lí luận dạy học bộ môn Văn; Phương pháp dạy học bộ môn Văn; Các vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBT được thể hiện thông qua các tác phẩm văn học. Có nhiều bài đăng Tạp chí Khoa học Giáo dục, Tạp chí Giáo dục, Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Tạp chí Giáo dục và thiết bị… Và nhiều bài công bố ở các Hội thảo khoa học quốc gia và Hội thảo khoa học quốc tế về những vấn đề liên quan đến phương pháp dạy học, phương pháp xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực người học, chương trình giáo dục và sách giáo khoa Ngữ văn…

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quoc Minh1

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ QUỐC MINH

2. Sinh năm: 1985

3. Chức danh:                         Năm phong: 

4. Học vị: Tiến sĩ                    Năm bảo vệ: 2017

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay: Giảng viên

7. Cơ quan công tác: Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH&NV, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

8. Địa chỉ cơ quan: Số 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1 , TP.HCM

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 2003 - 2007 Trường Đại học Đồng Tháp Sư phạm Ngữ văn Cái tôi trữ tình trong thơ Lưu Quang Vũ
Thạc sỹ 2008  - 2010 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội LL&PPDH bộ môn Văn Sử dụng câu hỏi tích cực hóa hoạt động nhận thức, đánh giá và thưởng thức TPVC cho học sinh THPT
Tiến sỹ 2011 - 2017 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội LL&PPDH bộ môn Văn Xây dựng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua): 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
 Từ 01/08/2008 đến 31/12/2017 Trường Đại học Đồng Tháp Giảng viên
Từ 01/01/2018 đến nay Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP.HCM Giảng viên

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng: Không có.

13. Lĩnh vực chuyên môn:

-    Lĩnh vực: Sư phạm Ngữ văn

-    Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Văn

-    Chuyên môn: LL&PPDH bộ môn Văn

 1. Các sách đã xuất bản:
TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Thực hành Tiếng Việt (lớp 2) Tham khảo   NXB ĐHSP 2014 Đồng tác giả
2 Thực hành Tiếng Việt (lớp 3) Tham khảo   NXB ĐHSP 2014 Đồng tác giả
3 Thực hành Tiếng Việt (lớp 4) Tham khảo   NXB ĐHSP 2014 Đồng tác giả
4 Thực hành Tiếng Việt (lớp 5) Tham khảo   NXB ĐHSP 2014 Đồng tác giả
5 Học Tiếng Việt với các nhà văn qua trò chơi thám tử Tham khảo   NXB Đại học Quốc gia Hà Nội 2018 Đồng tác giả

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1              
2              
 1. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):
TT Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí, trang đăng bài viết Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Thị Quốc Minh, Vai trò của hệ thống câu hỏi tích cực hóa với việc hình thành kỹ năng nhận thức, đánh giá và thưởng thức tác phẩm văn học của học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 20, tháng 10 năm 2012, tr 32-34 2012    1859-3917  
2 Nguyễn Thị Quốc Minh, Vấn đề dạy đọc hiểu trong môn Ngữ văn ở trung học cơ sở. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 21, tháng 11 năm 2012, tr 31-32 2012   1859-3917  
3 Nguyễn Thị Quốc Minh, Một số nguyên tắc và tiêu chí xây dựng hệ thống câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương cho học sinh trung học phổ thông. Tạp chí Khoa học, trường Đại học Vinh. Tập 42, số 1B năm 2013, tr 17-20 2013    1859-2228  
4 Nguyễn Thị Quốc Minh, Giáo án đọc văn – nghệ thuật tổng hợp kiến thức của giáo viên. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 34+35, tháng 1+2 năm 2014, tr 63-66 2014   1859-3917  
5 Nguyễn Thị Quốc Minh, Phát triển năng lực văn học cho học sinh trung học phổ thông bằng câu hỏi trắc nghiệm. Tạp chí Giáo dục, Số Đặc Biệt, tháng 6 năm 2014, tr 147-148 2014   21896 0866 7476  
6 Nguyễn Thị Quốc Minh, Rèn luyện kỹ năng tóm tắt tác phẩm cho học sinh – khâu then chốt trong giờ dạy học tác phẩm văn xuôi. Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số Đặc Biệt, tháng 7 năm 2014, tr 50-51 2014   1859-0810  
7 Nguyễn Thị Quốc Minh, Khái niệm đánh giá theo năng lực và những hình thức đánh giá theo năng lực trong dạy học Ngữ văn. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số 42, tháng 9 năm 2014, tr 34-36 2014   1859-3917  
8 Nguyễn Thị Quốc Minh, Xây dựng hệ thống bài tập nhằm khám phá ý đồ của tác giả và sự tác động tích cực của bạn đọc học sinh đối với tác giả, tác phẩm. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số Đặc Biệt, tháng 5 năm 2015, tr 51-54 2015   1859-3917  
9 Nguyễn Thị Quốc Minh, Xây dựng hệ thống câu hỏi giúp học sinh khám phá nội dung và hình thức của tác phẩm văn chương trong chương trình Ngữ văn trung học phổ thông. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, Số Đặc Biệt, tháng 6 năm 2015, tr 62-67 2015   1859-3917  
10 Nguyễn Thị Quốc Minh, Từ câu hỏi trong đời sống đến câu hỏi dạy học tác phẩm văn chương - đòn bẩy để phát triển năng lực văn học cho học sinh. Tạp chí Giáo dục & Xã hội, số Đặc Biệt, tháng 5 năm 2016, tr 26-27-32 2016      
11 Nguyễn Thị Quốc Minh, Vài phác thảo về dạng câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT. Tạp chí Giáo dục và Xã hội, số 72, năm 2017, tr 28-30 2017   1859-3917  
12 Nguyễn Thị Quốc Minh, Hệ thống câu hỏi nhằm phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT, Tạp chí Khoa học Giáo dục, số 141, năm 2017, tr70-72 2017   0868-3662  
13 Nguyễn Thị Quốc Minh, Xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT, Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục, số 3, năm 2017, tr52-58 2017   2354-0788  
14 Nguyễn Thị Quốc Minh, EGRA - Công cụ đánh giá kỹ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học và quá trình thử nghiệm ứng dụng tại Việt Nam (viết chung với tác giả Nguyễn Trí), Tạp chí Khoa học Quản lý Giáo dục, số 3, năm 2017, tr123-128 2017   2354-0788  
15 Nguyễn Thị Quốc Minh, Biện pháp xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT, Tạp chí khoa học Đại học Sài Gòn, số 34, năm 2017, tr264-275 2017   1859-3208  

 

Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Nguyễn Thị Quốc Minh, Xây dựng và vận dụng hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học TPVC cho học sinh THPT (Building and applying a question system to develop students’ capacity of reading comprehension in teaching literary works to high school student), Hội thảo Quốc tế “Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa”, ngày 21/07/2017, TP. HCM      
2 Nguyễn Thị Quốc Minh (đồng tác giả), EGRA - Phương pháp đánh giá kĩ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học và quá trình thử nghiệm ứng dụng tại Việt Nam (EGRA - Methods of assessment reading skills of primary school student and application testing process in Viet Nam),  Hội thảo Quốc tế “Xu hướng phát triển giáo dục trong thế giới toàn cầu hóa”, ngày 21/07/2017, TP. HCM      
3 Nguyễn Thị Quốc Minh (đồng tác giả), Bồi dưỡng năng lực đánh giá kỹ năng đọc của học sinh đầu cấp tiểu học cho giáo viên để ứng dụng vào thực tiễn dạy học (Fortering primery teachers’ capacities to assess early primary school students’ reading skills for application in reality teaching). Hội thảo Quốc tế “Nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục”, ngày 16 /12/2107, Hà Nội      

 

Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Nguyễn Thị Quốc Minh, Câu hỏi trong dạy học tác phẩm văn chương - đòn bẩy phát triển năng lực học văn cho học sinh. Hội thảo khoa học: Nghiên cứu và giảng dạy Ngữ văn ở Nam Bộ trong tình hình hiện nay. Ngày 21/11/2016, Trà Vinh      
2 Nguyễn Thị Quốc Minh, Hệ thống câu hỏi phát triển năng lực đọc hiểu trong dạy học tác phẩm văn chương trong giáo trình phương pháp dạy Ngữ văn ở trường Sư phạm. Hội thảo khoa học: 70 năm sư phạm Việt Nam đổi mới và phát triển. Ngày 21/12/2016, Hà Nội.      

 17. Các giải thưởng đã nhận: không có.

Thông tin truy cập

46748980
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1836
10845
46748980

Thành viên trực tuyến

Đang có 276 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website