25052024Sat
Last updateFri, 24 May 2024 10pm

V/v: Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2010 – 2011

       ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ  NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN                            Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

            Số: 99/TB-SĐH-QLKH                                    TP. Hồ Chí Minh, ngày 4 tháng 3 năm 2010

THÔNG BÁO

V/v: Đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2010 – 2011

Phòng Sau đại học – Quản lý khoa học đề nghị quý Khoa/Bộ môn thông báo đến sinh viên/nhóm sinh viên về việc đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học năm 2010 – 2011 như sau:

- Sinh viên có thể đăng ký thực hiện đề tài theo cá nhân hoặc theo nhóm (tối đa 5 người), xác định rõ chủ nhiệm đề tài, thành viên, cộng tác viên.

- Sinh viên có nhu cầu đăng ký nộp 2 bản đề cương nghiên cứu theo mẫu đính kèm hoặc lấy mẫu từ trang web: www.hcmussh.edu.vn  (Đơn vị trực thuộc/P. SĐH-QLKH/Biểu mẫu Quản lý Khoa học/NCKH Sinh viên).

- Sinh viên nộp đề cương trực tiếp tại văn phòng Khoa/Bộ môn theo thời  hạn từ ngày ra thông báo đến hết ngày 12/4/2010.

Sau khi nhận đề cương, đề nghị quý Khoa/Bộ môn xét duyệt về chuyên môn (tên đề tài, nội dung và các bước nghiên cứu có hợp lý và khả thi, …), tư vấn cho sinh viên chỉnh sửa, cử giáo viên hướng dẫn đề tài, lập bảng tổng hợp danh sách (STT, tên đề tài, sinh viên/nhóm sinh viên thực hiện, điện thọai/email, tên giáo viên hướng dẫn kèm học hàm học vị, ký duyệt của Khoa/Bộ môn) và gửi bảng tổng hợp danh sách này bằng file và văn bản, kèm theo 1 bản đề cương nghiên cứu của sinh viên đã được Ban Chủ nhiệm Khoa/Bộ môn ký duyệt đến phòng SĐH-QLKH chậm nhất là ngày 7/5/2010.

Để việc đăng ký đề tài NCKH của sinh viên thực hiện đúng thời hạn, kính đề nghị các Khoa/Bộ môn triển khai đúng tiến độ.

Trân trọng.

Nơi nhận:                                                        TL. HIỆU TRƯỞNG

- Các Khoa/Bộ môn;                              PHÓ TRƯỞNG PHÒNG SĐH-QLKH

- Ban Giám hiệu (để báo cáo);

- Lưu P. SĐH-QLKH, TCHC.

                                                                                (Đã ký)

 

                                                                     

                                                                     ThS. Huỳnh Đức Thiện       

                                                                                                                                                                   (MAÃU 1A)

              ÑAÏI HOÏC QUOÁC GIA TP. HOÀ  CHÍ MINH

TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN

                                       

ÑEÀ CÖÔNG NCKH SINH VIEÂN CAÁP TRÖÔØNG

 NAÊM HOÏC 2010– 2011

                           

1. Teân ñeà taøi:

………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………...................................................................................

Chuyeân ngaønh : …………………………………………………………………………………………….................................................

Họ và tên chuû nhieäm ñeà taøi:    …………………………………………………………………….……………………………………………………………………............................

Khoa/ Boä moân: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ...........................................................................................................................................

Ñòa chæ thöôøng truù: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......................................................................................................................................................

Địa chlieân laïc:

...................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................

S ñieän thoïai: ………………………………………………………………....................................................................

Email: ...............................................……………………………………………………………………………………………………….

Caùc thaønh vieân tham gia:

1)………………………………………………………………………..………Khoa/Boä moân: ………………………………………….………………

2)……………………………………………………………………………..…Khoa/Boä moân: ………………………………….………………………

3)………………………………………………………………………………… Khoa/Boä moân:……………..……………………………………………

2. Muïc tieâu cuûa ñeà taøi:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................

3. Phöông phaùp nghieân cöùu:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .......................................................………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Sô löôïc tình hình nghieân cöùu ôû trong nöôùc vaø nöôùc ngoaøi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.      Noäi dung ñeà taøi:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

    

   6. Thôøi gian baét ñaàu vaø keát thuùc:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  

   7. Keát quaû phaûi ñaït:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

   8. Höôùng öùng duïng vaø ñòa chæ aùp duïng:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                                            

                                                                      TP. Hoà Chí Minh, ngaøy……. thaùng…….naêm 200…

        Ban Chủ nhiệm Khoa/ Boä moân duyeät                              Chuû nhieäm ñeà taøi

                                                      

Online Members

We have 247 guests and no members online

Homepage Data

61186292
Today
Yesterday
All
5092
9671
61186292

Show Visitor IP: 44.223.39.67
25-05-2024 16:18