Học vị: Tiến Sĩ
Chức vụ: Trưởng BM Văn học nước ngoài và văn học so sánh
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ  
Chức vụ: Giảng viên chính   
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị:          TS 
Chức vụ: Giảng viên
Email:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ 
Chức vụ hiện nay: Không
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ 
Chức vụ : Giảng viên
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Tiến sĩ
Chức vụ hiện nay: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Học vị: Thạc sĩ
Chức vụ: Giảng viên
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

vanhocnuocngoai

VĂN HỌC NƯỚC NGOÀI
& VĂN HỌC SO SÁNH

Bộ môn Văn học Nước ngoài và Văn học So sánh trước đây là bộ môn Văn học Nước ngoài. Năm 2007, do nhu cầu về chuyên môn, sự phát triển của khoa học văn học và khả năng đào tạo của bộ môn, bộ môn được đổi tên thành Văn học Nước...

Danh mục website