Huỳnh Như Phương

Huỳnh Như Phương, GS (2010), TS (1990, Viện Văn học thế giới thuộc Viện Hàn lâm khoa học Liên Xô), lĩnh vực chuyên môn: Mỹ học, Lý luận văn học và Văn học Việt Nam hiện đại. Nguyên Trưởng khoa Ngữ văn và Báo chí (1994 - 2001).

Sách đã xuất bản: Dẫn vào tác phẩm văn chương (1986); Những trang viết - những nhịp cầu (đồng tác giả, 1986); Mỹ học đại cương (đồng tác giả, 1994); Những tín hiệu mới (1994); Lý  luận văn học - vấn đề và suy nghĩ (đồng tác giả, 1995); Danh lam nước Việt (đồng tác giả, 1995); Ngôi nhà và con người (2006); Trường phái Hình thức Nga (2007); Những nguồn cảm hứng trong văn học (2008); Lý luận văn học - nhập môn (2010); Bây giờ mà có về quê… (2011); Tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài: kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại (đồng chủ biên, 2015); Hãy cầm lấy và đọc (2016); Les Espaces verts de Saigon (Traduit du vietnamien par Nicole Louis-Hénard  et  Phan Thanh-Thủy, 2016); Tác phẩm và thể loại văn học (2017), Thành phố – những thước phim quay chậm (2018), Giấc mơ, cảnh tượng và cái nhìn (2019). Giáo sư thỉnh giảng các trường Đại học Đà Lạt, ĐH Sư Phạm TP HCM, ĐH Đà Nẵng, ĐH Paris Diderot - Paris 7. Uỷ viên Ban biên tập các tạp chí khoa học của ĐHQG TP HCM, ĐH Giáo Dục Hà Nội, ĐH Sư Phạm TP HCM, ĐH Đà Lạt, ĐH Văn Hiến, ĐH Paris Diderot - Paris 7.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

THÔNG TIN CÁ NHÂN

 

1. Họ và tên:                                 HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

2. Sinh năm:                                 1955

3. Chức danh:       Giáo sư                  Năm phong:   2010

4. Học vị:             Tiến sĩ                     Năm bảo vệ:  1990

5. Danh hiệu:                Không

6. Chức vụ hiện nay:    Giảng viên cao cấp

7. Cơ quan công tác: Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐHQG TP. HCM

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TP Hồ Chí Minh.

9. Email cá nhân:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Tên cơ sở đào tạo Chuyên ngành

Đại học

1973-1975

1975-1977

1977-1979

Đại học Văn khoa Sài Gòn

Đại học Văn khoa TP. HCM

Đại học Tổng hợp Hà Nội

Triết học

Văn học

Văn học

Tiến sĩ 1986-1990 Viện Văn học thế giới thuộc Viện hàn lâm KH Liên Xô Lý luận văn học

 

 1. Quá trình công tác:
Thời gian Nơi công tác Chức vụ
1979-1986 Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Giảng viên
1986-1990 Viện Văn học thế giới thuộc Viện Hàn Lâm KH Liên Xô Nghiên cứu sinh

1991-1994

Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM Phó Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn; kiêm Trưởng Bộ môn Báo chí
1994-2001 Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn và Báo chí; kiêm Trưởng bộ môn Báo chí
2002 Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM Phó giáo sư

2008 đến  2016

2010 đến nay

Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM

Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM

Trưởng bộ môn Lý luận và phê bình văn học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Giáo sư

 1. 12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

      Học bổng của Bộ Giáo dục nước Cộng hòa Pháp về nghiên cứu văn học tại Trường Đại học Paris 7 - Paris Diderot, thời gian 8 tháng (trong 2 năm 1999 và 2000).

13. Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Văn học và mỹ học

-          Chuyên ngành: Lý luận văn học

-          Chuyên môn: Nghiên cứu và giảng dạy văn học

            Hướng nghiên cứu:

1. Lý thuyết văn học và mỹ học.

2. Nghiên cứu và phê bình văn học Việt Nam hiện đại

 1. Các sách đã xuất bản:
TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Dẫn vào tác phẩm văn chương   Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM 1986 Tác giả
2 Những trang viết, những nhịp cầu   NXB Mũi Cà Mau

1986

Đồng tác giả với Nguyễn Hương Tâm
3 Những tín hiệu mới B.93.07.31 NXB Hội Nhà văn, Hà Nội 1994 Tác giả
4

Mỹ học đại cương     

 

NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội

Đại học Huế tái bản

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội tái bản

1994.

 1996, 1998,

2009

Đồng tác giả với Lê Ngọc Trà và Lâm Vinh
5 Lý luận văn học - vấn đề và suy nghĩ   

NXB Giáo dục, Hà

Nội

1995, 1998,

1999.

Đồng tác giả với Nguyễn Văn Hạnh
6 Trường phái Hình thức Nga

73T/04

NXB Đại học quốc gia TP. HCM 2007 Tác giả
7 Những nguồn cảm hứng trong văn học B.93.07.31 NXB Văn nghệ, TP HCM 2008 Tác giả
8 Lý luận văn học (nhập môn)                           B2007-18b-02

NXB Đại học Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh              

2010 Tác giả
9 Tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài – kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại                           ĐTQG. 2014 - G/04

NXB Đại học Quốc gia

Hà Nội              

2015 Đồng chủ biên với La Khắc Hòa và Lộc Phương Thủy
10 Hãy cầm lấy và đọc                            

NXB  Tổng hợp

TP. Hồ Chí Minh

2016 Tác giả
11 Tác phẩm và thể loại văn học                         B2010-18b-06

NXB Đại học Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh              

2017 Tác giả
 1. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội KX.06, Cấp Nhà nước 1992-1996 Tham gia 26-10-1996 Khá
2 Cảm hứng nghệ thuật của văn xuôi VN đương đại B.93.07.31, Cấp Bộ 1993-1995 Chủ nhiệm 30-12-1995 Tốt
3 Những vấn đề và thành tựu của văn học VN thời kỳ 1945-1975

B94.07.26,

Cấp Bộ

1995-1997 Chủ nhiệm 14-3-1997 Tốt
4 Quan niệm văn học của các nhà hình thức luận ở Nga đầu thế kỷ XX

73T/04

Cấp Trường

2004-2006 Chủ nhiệm 31-10-2006 Tốt
 5 Nghiên cứu hệ thống những vấn đề nguyên lý văn học B2007-18b-02 Cấp ĐHQG 2007-2009 Chủ nhiệm 31-12-2009 Tốt
6 Thi pháp học với việc nghiên cứu tác phẩm và thể loại văn học B2010-18b-06 Cấp ĐHQG 2010-2012 Chủ nhiệm 29-11-2012 Xuất sắc
 7 Nghiên cứu loại hình các khuynh hướng và trào lưu văn học C203--18b-01 Cấp ĐHQG 2013-2015 Chủ nhiệm 9-12-2015 Xuất sắc
 8 Quá trình tiếp thu các tư tưởng lý luận văn nghệ nước ngoài vào Việt Nam từ đầu thế kỷ XX

ĐTQG. 2014 - G/04

Cấp Nhà nước

2014-2016 Phó chủ nhiệm 19-7-2016 Xuất sắc
 1. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

16.1. Đăng trên tạp chí nước ngoài:

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Số hiệu ISSN
1 The Roles of Universities, Journalism and Publishing in the Introduction of Western Literary Theories into South Vietnam between 1954 and 1975, Southeast Asia Journal, Vol. 26, No. 1 (2016) ISSN 1225-4738

16.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

năm xuất bản

Số hiệu ISSN
1 Huỳnh Như Phương, “Những nhà lý luận ở ‘giữa hai làn đạn’”, Tạp chí Nhà văn, số 11-2008.  
2 Huỳnh Như Phương, “Văn học và văn hoá dân tộc”, Tạp chí Nhà văn, số 11-2009. In lại trong Tuyển tập Lý luận Phê bình văn học 1945-2015, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2015. ISBN 978-604-53-4034-9
3 Huỳnh Như Phương, “Truyện ngắn Lê Văn Thảo: cái lạ, cái nhạt và cái thật”, Tạp chí Đương thời, số 3-2011.  
4 Huỳnh Như Phương, “Tạp chí Trình Bầy và những nhà văn khuynh tả ở miền Nam trước 1975”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3-2013. ISSN 1859-2856
5 Lê Văn Thảo và Huỳnh Như Phương, “Truyện ngắn ở TP Hồ Chí Minh – một vài ghi  nhận”, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật, số 8, tháng 4-2013. ISSN 0866-7349
6 Huỳnh Như Phương, “Đọc văn để làm người”, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật, số 29, tháng 1-2015. ISSN 0866-7349
7 Huỳnh Như Phương, “Chiến tranh, xã hội tiêu thụ và thị trường văn học miền Nam 1954-1975”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3-2015. ISSN 1859-2856
8 Huỳnh Như Phương, “Những giấc mơ văn học”, Tạp chí Sông Hương, số 313, tháng 3-2015. ISSN 1859-4883
9 Huỳnh Như Phương, “Đổi mới tư duy lý luận trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1986 đến nay”, Tạp chí Sông Hương, số 327, tháng 5-2016. ISSN 1859-4883
10 Huỳnh Như Phương: “Ferdinand de Saussure, Claude Lévi-Strauss và chủ nghĩa cấu trúc ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 2-2017. ISSN 0494-6928
11 Huỳnh Như Phương: “Chủ nghĩa Marx trong khảo cứu và phê bình văn học ở miền Nam Việt Nam (1954-1975)”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 7-2017. ISSN 0494-6928

16.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức Số hiệu ISBN
1 Huỳnh Như Phương: “Chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam 1954-1975 (trên bình diện lý thuyết)”/ Existentialism in Southern Vietnam 1954-1975 (theorical aspects), Hội thảo EuroViet lần thứ 6, Đại học Hamburg, CHLB Đức, tháng 7-2008.  
2 Huỳnh Như Phương: “Hiện đại hóa – nguồn cảm hứng của văn học” (Modernization - the Source of Inspiration in the Literature), Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Quá trình hiện đại hóa Văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán:Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc”, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM & Japan Foundation, 3/2010. In trong: Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh, NXB Tổng hợp TP HCM, 2011. ISBN 978-604-58-0164-2
3 Huỳnh Như Phương: Văn xuôi hư cấu: ranh giới và giao thoa thể loại, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Những làn ranh văn học”, NXB Đại học Sư phạm TP HCM, 2012  
4 Huỳnh Như Phương:  “Hồi chuông tắt lửa và cái nhìn hiện tượng luận” (Hoi chuong tat lua, viewed from a Phenomenological Perspective) , Báo cáo tại Hội thảo quốc tế “Tiếp cận Văn học châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại: Vận dụng, tương thích, thách thức và cơ hội”, Viện Văn học VN, Harvard Yenching Institute & Japan Foundation,  3/2011, In trong: Tiếp cận văn học châu Á từ lý thuyết phương Tây hiện đại (Asian Literatures Read through Modern Western Theories), NXB Khoa học xã hội, 2017. ISBN 978-604-956-112-2
5 Huỳnh Như Phương: “Oe Kenzaburo đến Việt Nam” (Oe Kenzaburo came to Vietnam), Báo cáo tại Hội thảo quốc tế “Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa thế kỷ XXI”, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TPHCM & Japan Foundation, 12/2013. In trong: Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa, NXB ĐHQG TPHCM, 2016. ISBN 978-604-68-0633-2

16.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức Số hiệu ISBN
1 Huỳnh Như Phương: “Phẩm chất dân tộc và truyền thống nhân đạo”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay (Hội An, tháng 8-2009), NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2010.  
2 Huỳnh Như Phương: “Kháng cự Thơ Mới”, Kỷ yếu Hội thảo Nhìn lại phong trào Thơ Mới và văn xuôi Tự Lực văn đoàn, NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2012.  
3 Huỳnh Như Phương: “Môn Ngữ văn trong trường phổ thông – thêm một lần đổi mới”, Kỷ yếu Hội thảo Chương trình và sách giáo khoa trung học phổ thông, Đại học Phú Yên, tháng 5-2014    
4 Huỳnh Như Phương: “Để khơi dậy tinh thần dân tộc”, Kỷ yếu Hội thảo Bản sắc dân tộc trong đời sống vãn hóa, nghệ thuật TP HCM  (TP HCM, tháng 7-2014), NXB Văn hóa - Văn nghệ, TPHCM, 2014. ISBN 978-604-68-1415-3
5 Huỳnh Như Phương và Đoàn Lê Giang: “Nguyễn Du trước ngã ba đường của lịch sử và văn học”, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2016. ISBN 978-604-73-3827-6
6 Huỳnh Như Phương: “Báo chí và phê bình văn học” (Từ thực tiễn TP Hồ Chí Minh). Kỷ yếu Hội thảo Văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016 ISBN 978-604-944-835-5
7 Huỳnh Như Phương: “Văn học Việt Nam đối mặt với toàn cầu hóa”. Kỷ yếu Hội thảo Văn học Việt Nam trong xu hướng toàn cầu hóa, NXB Thông tin và Truyền thông, Hà Nội, 2016 ISBN 978-604-80-2164-1
8 Huỳnh Như Phương: “Thơ Nhất Hạnh: những hóa thân mầu nhiệm”. Kỷ yếu Hội thảo Văn học Phật giáo Việt Nam: thành tựu và định hướng nghiên cứu, NXB Khoa học xã hội, Hà Nội, 2016 ISBN 978-604-944-873-7
9 Huỳnh Như Phương: “Tam Ích trong bối cảnh văn học miền Nam sau 1945”. Kỷ yếu Hội thảo Những vấn đề văn học và ngôn ngữ Nam Bộ, NXB Đại học Quốc gia TP HCM, 2016. ISBN 978-604-73-4665-3

17. Các giải thưởng đã nhận:  Không có.

TP Hồ Chí Minh, ngày 11 - 3 - 2018

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

 

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

48804646
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
7765
7601
48804646

Thành viên trực tuyến

Đang có 218 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website