Phan Mạnh Hùng

 LÝ LỊCH KHOA HỌC

1. Họ và tên: PHAN MẠNH HÙNG

2. Năm sinh: 1979; Nam/nữ: Nam

3. Nơi đang công tác: Bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

4. Chức danh: Giảng viên; Học vị: Tiến sỹ

5. Địa chỉ liên lạc: A2-18-17, Sunview Town, đường Gò Dưa, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

6. Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7. Ngoại ngữ: Tiếng Anh

8. Lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu:

-         Giảng dạy: Văn học Việt Nam đầu TK XX-1932; Văn học Việt Nam thế kỷ XX; Đại cương Văn học Việt Nam; Văn hoá Việt Nam qua văn học

-         Nghiên cứu: Văn học Việt Nam cận, hiện đại; Văn học Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX; Tự sự học; Văn hóa Nam Bộ

9. Tham gia Hiệp hội Khoa học: Hội Nghiên cứu & Giảng dạy Văn học TP. Hồ Chí Minh; Thư ký khoa học, biên tập Tạp chí khoa học Văn hoá & Du lịch (ISSN:1809-3720).

 

10. Công bố khoa học

Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp

 1. Nghiên cứu mới về văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX, NCKH cấp Trường, 2008-2009 - Chủ nhiệm đề tài.
 2. Văn học Quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX-1932, NCKH cấp Trọng điểm ĐHQG, 2005-2008 - Thành viên đề tài.
 3. Văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1932-1945, NCKH cấp ĐHQG, 2008-2010 - Thành viên đề tài.
 4. Văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1945-1954, NCKH cấp Trọng điểm ĐHQG, 2009-2011 - Thành viên đề tài.
 5. Nam Phong tạp chí và Đông Dương tạp chí trong tiến trình hiện đại hoá văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX, NCKH cấp Trường, 2015 - Chủ nhiệm đề tài.
 6. Tiểu thuyết lịch sử ở Nam Bộ giai đoạn nửa đầu thế kỷ XX (sưu tập, tuyển chọn và nghiên cứu), NCKH cấp ĐHQG, 2016-2018 - Chủ nhiệm đề tài.

 

Bài đăng tạp chí nghiên cứu chuyên ngành

 1. 1.      Kiều Thanh Quế - nhà nghiên cứu phê bình văn học, Nghiên cứu Văn học, số 3-2007
 2. 2.      Tiểu thuyết Nam Bộ viết về Thăng Long - Hà Nội, Nghiên cứu Văn học, số 1-2011
 3. 3.      Tiểu thuyết lịch sử Trung Hoa và tiểu thuyết lịch sử Việt Nam ở Nam Kỳ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 15, số X1/2012
 4. 4.      Tiểu thuyết trần thuật ở ngôi thứ nhất ở Nam Bộ từ 1887 đến 1932, Nghiên cứu Văn học, số 8-2012
 5. 5.      Tiểu thuyết đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954, Nghiên cứu Văn học, số 4-2013
 6. 6.      Loại hình tiểu thuyết, hình thức công bố của tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, số 06 (178)-2013
 7. 7.      Mối quan hệ gữa người kể chuyện và cốt truyện trong tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, số 03 (187)-2014
 8. 8.      Các kiểu nhân vật trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 17, số X3/2014
 9. 9.      Phương thức kể và tả trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, số 11 (207), 2015
 10. 10. Kết cấu trần thuật của tiểu thuyết Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1932, Nghiên cứu Văn học, số 5-2016
 11. 11. Hoạt động phê bình văn học của Thẩm Thệ Hà, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học, Nghệ thuật, số 53-2017

 

Sách tham khảo, chuyên luận

 1. 1.      Cuộc tiến hoá văn học Việt Nam, (Sưu tầm, biên soạn và giới thiệu chung với Nguyễn Hữu Sơn), Nxb. Thanh niên, 2009
 2. 2.      Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ trước 1932 (chuyên luận), Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2016
 3. 3.      Tìm trong di sản văn hóa phương Nam, (Viết chung với Nguyễn Đông Triều), Nxb. Văn hóa Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, 2016
 4. 4.      Theo dấu người xưa, (Viết chung với Nguyễn Đông Triều), Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh, 2017

Bài viết in trong sách viết chung nhiều tác giả

 1. 1.      Những vấn đề Khoa học Xã hội & Nhân văn, (nhiều tác giả), Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2008
 2. 2.      Văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX-1932, (tập bài giảng, soạn chung với Đoàn Lê Giang), Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐH KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh, 2009
 3. 3.      Văn học cận đại Đông Á - từ góc nhìn so sánh, (nhiều tác giả), Nxb. TP. Hồ Chí Minh, 2011
 4. 4.      Nam bộ - đất & người, (nhiều tác giả), tập VIII, Nxb. ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2011
 5. 5.      Nhìn lại Thơ mới và Văn xuôi Tự lực văn đoàn, (nhiều tác giả), Nxb. Thanh niên, 2012
 6. 6.      Nam bộ - đất & người, (nhiều tác giả), tập IX, Nxb. ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2013
 7. 7.      Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á (nhiều tác giả), Nxb. Văn hoá Văn nghệ, 2013
 8. 8.      Nam bộ - đất & người, (nhiều tác giả), tập X, Nxb. ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2014
 9. 9.      Phan Khôi - những đóng góp trên lĩnh vực văn hoá dân tộc, (nhiều tác giả), Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Nam, 2015
 10. 10. Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam (nhiều tác giả), Nxb. Hồng Đức - Tạp chí Xưa & Nay, 2015
 11. 11. Nguyễn Đổng Chi - học giả, nhà văn (nhiều tác giả), Nxb. Trẻ, 2015
 12. 12. Hà Đình Nguyễn Thuật danh nhân văn hoá, (nhiều tác giả), Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch Quảng Nam, 2015
 13. 13. Đại thi hào dân tộc danh nhân văn hoá Nguyễn Du, (nhiều tác giả), Nxb Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015
 14. 14. Giá trị văn học trong tác phẩm Hồ Biểu Chánh (nhiều tác giả), Ban Tuyên giáo tỉnh uỷ Tiền Giang, 2015
 15. 15. Đại thi hào dân tộc danh nhân văn hoá Nguyễn Du, (nhiều tác giả), Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2015
 16. 16. Văn học Phật Giáo Việt Nam: thành tựu và định hướng nghiên cứu, (nhiều tác giả), Nxb. Khoa học xã hội, 2016

 

Bài viết in trong báo, tạp chí có liên quan lĩnh vực nghiên cứu

 1. 1.      Tiểu thuyết lịch sử - một khuynh hướng nổi bật trong văn xuôi Quốc ngữ Nam bộ đầu thế kỷ XX, Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 25-2003
 2. 2.      Sự xuất hiện cuả thế hệ nhà văn mới ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 39-2007
 3. 3.      Những vấn đề của văn học đại chúng: so sánh tiểu thuyết feuilleton ở Nam Bộ trước 1945 và tiểu thuyết chương hồi, Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 51-2011
 4. 4.      Tân Dân Tử và tiểu thuyết lịch sử của ông, Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2011
 5. 5.      Thẩm Thệ Hà - nhà văn yêu nước đất Nam Bộ, Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 54-2012
 6. 6.      Komatsu Kiyoshi và Cuộc tái ngộ, Tạp chí Xưa và Nay, số 412 và số 413-2012
 7. 7.      Chủ thể sáng tạo và chủ thể tiếp nhận của tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2012
 8. 8.      Biểu tượng rắn trong văn hoá một số nước phương Đông, Tạp chí Văn hoá & Du lịch, số 8-2013
 9. 9.      Một ít tư liệu về Nhiêu Tâm - nhà thơ trào phúng đất Nam kỳ thời cận đại, Tạp chí Xưa & Nay, số 426-2013
 10. 10. Văn Thánh Miếu Vĩnh Long: biểu tượng của học phong Nam kỳ, Tạp chí Xưa & Nay, số 430-2013
 11. 11. Trương Tửu và Kinh thi Việt Nam, Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2013-2014
 12. 12. Vụ chìm tàu Oai Lợi ở Nam kỳ năm 1933 và bài văn tế của Phan Bội Châu, Tạp chí Xưa & Nay, số 442-2013
 13. 13. Di sản Hán Nôm đình Bình An (Tuy Phong, Bình Thuận) (viết chung), Tạp chí Xưa & Nay, số 451-2014
 14. 14. Tư liệu Hán Nôm ở đền thờ Châu Văn Tiếp (Mang Thít, Vĩnh Long) (viết chung), Tạp chí Xưa & Nay, số 452-2014
 15. 15. Nguyễn Cư Trinh và ba đạo sắc phong ở Công Thần Miếu (viết chung), Tạp chí Xưa & Nay, số 455-2015
 16. 16. Thơ xuân Phan Thanh Giản (viết chung), Xưa & Nay, số 456-2015
 17. 17. Tìm lại bài thơ xuân của Phan Bội Châu làm cách nay 80 năm, Xưa & Nay, số 457-2015
 18. 18. Vương Hữu Quang và bài thơ đề ở núi Ngô Khê (Hồ Nam, Trung Quốc), (viết chung), Xưa & Nay, số 459-2015
 19. 19. Phan Huấn Chương và tác phẩm nhận giải thưởng Đuốc nhà Nam năm 1932, Xưa & Nay, số 460-2015
 20. 20. Giới thiệu một số sách Hán Nôm về giáo dục, gia lễ lưu hành ở miền Tây Nam Bộ (viết chung), Xưa & Nay, số 462-2015
 21. 21. Sách Phật giáo viết bằng chữ Nôm ở miền Tây Nam Bộ, (viết chung), Xưa & Nay, số 464-2015.
 22. 22. Bùi Quang Deo và sự kiện bắt phu ở Phú Quý năm Tân sửu (viết chung), Xưa & Nay, số 468-2016.
 23. 23. Tổng trấn Gia Định thành Nguyễn Văn Nhơn và khu mộ cổ ở Sa Đéc (Đồng Tháp) (viết chung), Xưa và Nay, số 469-2016.
 24. 24. Cuộc bút chiến năm 1932 xung quanh tiểu thuyết của Lê Hoằng Mưu, Xưa và Nay, số 470-2016.
 25. 25. Trên con đường đến với những giá trị toàn cầu của văn học Việt Nam và Nhật Bản, Xưa và Nay, số 471-2016.
 26. 26. Giới thiệu về Nam bộ trên Nam kỳ tuần báoĐại Việt tập chí, Xưa và Nay, số 472-2016.
 27. 27. Một giai thoại về cụ Phan Thanh Giản, Xưa và Nay, số 473-2016.
 28. 28. Huỳnh Thiên Kim và Cận đại Việt sử diễn ca, Xưa và Nay, số 475-2016.
 29. 29. Di sản Hán Nôm đình Thi Phổ (Mộ Đức, Quảng Ngãi) (viết chung), Xưa và Nay, số 475-2016.
 30. 30. Từ bục giảng đến văn đàn, Xưa và Nay, số 476-2017
 31. 31. Các nhân vật liên quan đến di sản Hán Nôm ở Nhị Phủ Hội Quán (viết chung), Xưa và Nay, số 478-2016.
 32. 32. Câu đối nhà cổ Châu Đốc (An Giang) (viết chung), Xưa và Nay, số 480-2017
 33. 33. Bớt đi những “khoảng trắng” trong nghiên cứu văn chương phương Nam, Xưa và Nay, số 481-2016.
 34. 34. Phan Bội Châu: “Giáo dục là sanh mạng của quốc dân”, Xưa và Nay, số 482-2017
 35. 35. Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh: Như đỉnh non cao tự giấu mình, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 209, ngày 5-7-2012
 36. 36. Đến An Tất Viên thăm mộ Hồ Biểu Chánh, Kiến thức ngày nay, số 802, ngày 20-11-2012
 37. 37. Người nông dân Nam Bộ qua trang viết Phi Vân, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 231, ngày 6-12-2012
 38. 38. Có gì trong “Luận bình văn chương”, Văn nghệ Việt Nam, số Xuân 2013, số 5+6+7-2013
 39. 39. Vita và tiểu thuyết Mây ngàn, Kiến thức ngày nay, số ra ngày 20-1-2013
 40. 40. Vita - nhà văn Nam Bộ còn ít được biết đến, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số ra ngày 22 tháng 3 năm 2013
 41. 41. Phú Đức - tiểu thuyết gia feuilleton tiêu biểu của miền Nam, Kiến thức ngày nay, số 818, ngày 1-5-2013
 42. 42. Phan Khôi viết tiểu thuyết, Kiến thức ngày nay, số 830, ngày 1-9-2013
 43. 43. Biểu tượng ngựa trong văn hoá châu Âu và Trung cận đông, Kiến thức ngày nay, số 845, ngày 1-2-2014
 44. 44. Phát hiện thêm một bài văn tế của Phan Bội Châu làm cách nay 80 năm, Kiến thức ngày nay, số 844, ngày 20-1-2014
 45. 45. “Người khổng lồ” trong văn học đại chúng (kỷ niệm 50 năm mất Lê Văn Trương (1964-2014), Kiến thức ngày nay, số 852, ngày 10-4-2014
 46. 46. Miền Đông Nam Bộ đầu thế kỷ XX qua du ký của Biến Ngũ Nhy, Kiến thức ngày nay, số 855, ngày 10-5-2014
 47. 47. Bài văn khóc thầy của các nhà văn Quốc ngữ tiên phong, Kiến thức ngày nay, số 874, ngày 10-11-2014
 48. 48. Dương Tử Giang nhà văn dấn thân đất Nam Bộ, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 333, ngày 25-12-2014
 49. 49. Về một gương mặt trí thức, nhà văn hoá tiêu biểu thời cận đại (kỷ niệm 160 năm sinh Trương Minh Ký (1855-1900), Kiến thức ngày nay, số 882, ngày 10-2-2015
 50. 50. Con đường làm giàu văn hoá dân tộc của Huỳnh Tịnh Của, Kiến thức ngày nay, số 884, ngày 1-3-2015
 51. 51. Komatsu Kiyoshi – người tiên phong trong việc dịch truyện Kiều sang tiếng Nhật, Kiến thức ngày nay, số 889, ngày 20-4-2015
 52. 52. Hà Đình Nguyễn Thuật và thơ cảm tác về lầu Hoàng Hạc, Kiến thức ngày nay, số 903, ngày 10-9-2015
 53. 53. Thế giới truyện đường rừng của Vũ Hạnh, Kiến thức ngày nay, số 909, ngày 10-11-2015
 54. 54. Tư liệu văn học Hán Nôm ở miền Tây Nam Bộ (viết chung), Kiến thức ngày nay, số 908, ngày 1-11-2015
 55. 55. Tư liệu văn học Hán Nôm ở miền Tây Nam Bộ (viết chung), Kiến thức ngày nay, số 908, ngày 11-8-2015
 56. 56. Tuý Kiều phúTuý Kiều án ở Nam Bộ, Kiến thức ngày nay, số 915, ngày 10-1-2016.
 57. 57. Nụ cười ông tú Vị Xuyên, Kiến thức ngày nay, số 956, ngày 1-3-2017
 58. 58. Lý Văn Sâm và Người viết truyện, Văn nghệ TP. Hồ Chí Minh, số 452, ngày 1-6-2017

Cập nhật tháng 6 năm 2017

Thông tin truy cập

38243249
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5490
7293
38243249

Thành viên trực tuyến

Đang có 266 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929