Huỳnh Như Phương

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 
 
 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên:               HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

2. Ngày sinh:               01- 11 - 1955                                       3. Nam/nữ: Nam

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện:                Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc ĐHQG-HCM

Phòng/ Khoa:             Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn:                      Lý luận và Phê bình văn học

Chức vụ:                      Trưởng bộ môn

5. Học vị:                   Tiến sĩ                          năm đạt: 1990

6. Học hàm:               Phó giáo sư                  năm phong: 2002

                                       Giáo sư                         năm phong: 2010

7. Liên lạc:

TT   Cơ quan
1 Địa chỉ 10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Q.I
2 Điện thoại/ fax (08) 38243326
3 Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Website khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Nga (Tốt), Tiếng Pháp (Khá), Tiếng Anh (Giao tiếp, trung bình)

9. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
1979-1986 Trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh Giảng viên
1986-1990 Viện Văn học thế giới thuộc Viện Hàn Lâm KH Liên Xô Nghiên cứu sinh

1991-1994

Trường Đại học Tổng hợp TP. HCM Phó Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn; kiêm Trưởng bộ môn Báo chí
1994-2001 Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM Trưởng khoa, Khoa Ngữ văn và Báo chí; kiêm Trưởng bộ môn Báo chí
2002 Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM Phó giáo sư

2008 đến     nay

2010 đến nay

Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM

Trường ĐHKHXH&NV thuộc ĐHQG-HCM

Trưởng bộ môn Lý luận và phê bình văn học, Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Giáo sư

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học

1973-1975

1975 - 1977  

1977 - 1979

Đại học Văn khoa Sài Gòn

Đại học Văn khoa TP. HCM

Đại học Tổng hợp Hà Nội

Triết học

Văn học

Văn học

Những bài báo của Lenin về Lev Tolstoy : mấy vấn đề phương pháp luận

Tiến sĩ 1986-1990 Viện Văn học thế giới thuộc Viện hàn lâm KH Liên Xô Lý luận văn học Khuynh hướng phê phán và cảm hứng nhân đạo trong văn học Xô viết và Việt Nam hiện đại

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 1. 1.Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

            Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Văn học và mỹ học

-          Chuyên ngành: Lý luận văn học

-          Chuyên môn: Nghiên cứu và giảng dạy văn học

            Hướng nghiên cứu:

1. Lý thuyết văn học và mỹ học.

2. Nghiên cứu và phê bình văn học Việt Nam hiện đại.

 1. 2.Quá trình nghiên cứu
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Văn hóa, văn minh vì sự phát triển và tiến bộ xã hội KX.06, Nhà nước 1992-1996 Tham gia 26-10-1996 Khá
2 Cảm hứng nghệ thuật của văn xuôi VN đương đại B.93.07.31, Cấp Bộ 1993-1995 Chủ nhiệm 30-12-1995 Tốt
3 Những vấn đề và thành tựu của văn học VN thời kỳ 1945-1975

B94.07.26,

Cấp Bộ

1995-1997 Chủ nhiệm 14-3-1997 Tốt
4 Quan niệm văn học của các nhà hình thức luận ở Nga đầu thế kỷ XX

73T/04

Cấp Trường

2004-2006 Chủ nhiệm 31-10-2006 Tốt
5 Nghiên cứu hệ thống những vấn đề nguyên lý văn học B2007-18b-02 Cấp ĐHQG 2007-2009 Chủ nhiệm 31-12-2009 Tốt
6 Thi pháp học với việc nghiên cứu tác phẩm và thể loại văn học B2010-18b-06 Cấp ĐHQG 2010-2012 Chủ nhiệm 29-11-2012 Xuất sắc
7 Nghiên cứu loại hình các khuynh hướng và trào lưu văn học C203--18b-01 Cấp ĐHQG 2013-2015 Chủ nhiệm 9-12-2015 Xuất sắc
 1. 3.Hướng dẫn nghiên cứu sinh
TT Tên NCS Tên luận án Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo
  Nguyễn Thị Hồng Nam Quan niệm nghệ thuật trong tác phẩm của các nhà thơ thuộc phong trào Thơ Mới 1932-1945 1999

Tiến sĩ

  Nguyễn Quốc Khánh Thi pháp thơ Chế Lan Viên 2000 Tiến sĩ
 

Hoàng Thị Hồng Hà

Những đặc điểm nghệ thuật của văn xuôi VN cuối những năm 1980 - đầu những năm 1990 2003 Tiến sĩ
 

Nguyễn Viết Ngoạn

Con người cá nhân trong văn học VN giai đoạn nửa cuối thế kỷ XVIII đến hết thế kỷ XIX 2004

Tiến sĩ

 

Nguyễn Thị Thu Trang

Con người và những giá trị văn hoá truyền thống trong văn xuôi đô thị miền Nam 1954-1975 2008

Tiến sĩ

 

Hoàng Phong Tuấn

Vấn đề tiếp nhận thơ Nôm Hồ Xuân Hương 2014 Tiến sĩ
 

Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Vấn đề chủ nghĩa hiện thực trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1975 đến nay 2015

Tiến sĩ

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học(chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

Dẫn vào tác phẩm văn chương

  Trường Đại học Tổng hợp TP.HCM

1986

Tác giả
2 Những trang viết, những nhịp cầu   NXB Mũi Cà Mau

1986

Đồng tác giả
3 Những tín hiệu mới B.93.07.31 NXB Hội Nhà văn, Hà Nội

1994

Tác giả
4

Mỹ học đại cương    

 

NXB Văn hóa Thông tin, Hà Nội

Đại học Huế tái bản

NXB Đại học Sư phạm Hà Nội tái bản

1994.

1996, 1998,

2009

Đồng tác giả
5

Lý luận văn học – vấn đề và suy nghĩ  

 

NXB Giáo dục, Hà

Nội

1995, 1998,1999. Đồng tác giả
6

Trường phái hình thức Nga

73T/04

NXB Đại học quốc gia TP. HCM 2007 Tác giả
7 Nhng ngun cm hng trong văn học   NXB Văn nghệ, TP HCM 2008 Tác giả
8 Lý luận văn học (nhập môn)                           B2007-18b-02

NXB Đại học Quốc gia

TP. Hồ Chí Minh              

2010 Tác giả
9 Tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài – kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại                            

NXB Đại học Quốc gia

Hà Nội              

2015 Đồng chủ biên
10 Hãy cầm lấy và đọc                              

NXB Tổng hợp

TP. Hồ Chí Minh              

2016 Tác giả

                                                                        

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

năm xuất bản

Số hiệu ISSN
1 Huỳnh Như Phương, “Mấy ý kiến về công tác lý luận và phê bình văn học ở TP. HCM”, Tạp chí Văn học, số 2-1986. ISSN 1859-2856
2 Huỳnh Như Phương, “Văn xuôi những năm 80 và vấn đề dân chủ hoá nền văn học”, Tạp chí Văn học, số 4-1991. ISSN 1859-2856
3 Huỳnh Như Phương, “Văn học hôm nay đang nhìn lại chính mình”, Tạp chí Văn học, số 1-1993. ISSN 1859-2856
4 Huỳnh Như Phương, “Đọc những truyện ngắn của nhóm Việt”, Niên giám Bình luận văn học, NXB Khoa học xã hội, 1999.  
5 Huỳnh Như Phương, “Trường phái hình thức Nga và văn xuôi tự sự”, Tạp chí Văn học số 5-2002. ISSN 1859-2856
6 Huỳnh Như Phương, “Francesco Petrarca: tổ quốc, tình yêu và thơ ca”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 8-2004. ISSN 1859-2856
7 Huỳnh Như Phương, “Mấy công trình lý luận văn học xuất bản ở Nga 5 năm gần đây”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 1-2005. ISSN 1859-2856
8 Huỳnh Như Phương, Thơ Quảng Nam thời hiện đại”, Trăm năm thơ đất Quảng, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2005  
9 Huỳnh Như Phương, “Môn lý luận văn học trong trường đại học”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 4-2006. ISSN 1859-2856
10 Huỳnh Như Phương, “Lê Đình Kỵ trong lý luận - phê bình văn học”,Lời giới thiệu Tuyển tập Lê Đình Kỵ,NXB Giáo dục, Hà Nội, 2006.  
11 Huỳnh Như Phương, “Những nhà lý luận ở ‘giữa hai làn đạn’”, Tạp chí Nhà văn, số 11-2008.  
12 Huỳnh Như Phương, “Lại Nguyên Ân sống với văn học nhiều thời”, Tạp chí Văn chương ngày nay, NXB Văn học, số 2-2009.  
13 Huỳnh Như Phương, “Thế Vũ – những trang văn để lại”, Văn nghệ sĩ Liên khu V, NXB Hội Nhà văn, Hà Nội, 2009  
14 Huỳnh Như Phương, “Thơ ca – nơi cư trú của tình yêu”, Tập san Văn tuyển, NXB Văn nghệ, TP Hồ Chí Minh, 2009  
15 Huỳnh Như Phương, “Văn học và văn hoá truyền thống”, Tạp chí Nhà văn, số 11-2009.  
16 Huỳnh Như Phương, “Hồi chuông tắt lửa và cái nhìn hiện tượng luận”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3-2011 ISSN 1859-2856
17 Huỳnh Như Phương, “Truyện ngắn Lê Văn Thảo: cái lạ, cái nhạt và cái thật”, Tạp chí Đương thời, số 3-2011.  
18 Huỳnh Như Phương, “Oe Kenzaburo đến Việt Nam”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 2-2012 ISSN 1859-2856
19 Huỳnh Như Phương, “Tạp chí Trình bầy và những nhà văn khuynh tả ở miền Nam trước 1975”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3-2013. ISSN 1859-2856
20 Lê Văn Thảo và Huỳnh Như Phương, “Truyện ngắn ở TP Hồ Chí Minh – một vài ghi nhận”, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật, số 8, tháng 4-2013. ISSN 0866-7349
21 Huỳnh Như Phương, “Đọc văn để làm người”, Tạp chí Lý luận Phê bình Văn học Nghệ thuật, số 29, tháng 1-2015. ISSN 0866-7349
22 Huỳnh Như Phương, “Chiến tranh, xã hội tiêu thụ và thị trường văn học miền Nam 1954-1975”, Tạp chí Nghiên cứu văn học, số 3-2015. ISSN 1859-2856
23 Huỳnh Như Phương, “Những giấc mơ văn học”, Tạp chí Sông Hương, số 313, tháng 3-2015. ISSN 1859-4883
24 Huỳnh Như Phương, “Đổi mới tư duy lý luận trong khoa nghiên cứu văn học ở Việt Nam từ 1986 đến nay”, Tạp chí Sông Hương, số 327, tháng 5-2016. ISSN 1859-4883

2.2. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Số hiệu

ISBN

1 Huỳnh Như Phương: Chủ nghĩa hiện sinh ở miền Nam Việt Nam 1954-1975 (trên bình diện lý thuyết), Hội thảo EuroViet lần thứ 6, Đại học Hamburg, CHLB Đức, tháng 7-2008.  
2 Huỳnh Như Phương: Hiện đại hóa – nguồn cảm hứng của văn học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học quốc tế “Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh”, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2011.  
3 Huỳnh Như Phương: Văn xuôi hư cấu: ranh giới và giao thoa thể loại, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Những làn ranh văn học”, NXB Đại học Sư phạm TP HCM, 2012  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Số hiệu

ISBN

1 Huỳnh Như Phương: Suy nghĩ về yếu tố đạo lý trong thơ văn Nguyễn Đình Chiểu, Kỷ yếu hội nghị khoa học về Nguyễn Đình Chiểu, NXB Khoa học xã hội, 1984.  
2 Huỳnh Như Phương: Để lý luận văn học trở thành môn học thực sự có ích cho học sinh, Kỷ yếu hội thảo khoa học “Nhận xét chương trình, sách giáo khoa văn học- làm văn”, NXB Giáo dục - Trường Đại học Sư phạm Huế, 1993.  
3 Huỳnh Như Phương: Giải thơ “Lá trầu” và sáu nhà thơ nữ, tham luận tại Hội thảo khoa học “Thơ Việt Nam đương đại”, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tháng 2-2008.  
4 Huỳnh Như Phương: Dạy văn trong một xã hội đang thay đổi, tham luận tại Hội thảo “Đổi mới chương trình và nội dung giảng dạy văn học ở đại học”, Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn - Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tháng 2-2008.  
5 Huỳnh Như Phương: Phẩm chất dân tộc và truyền thống nhân đạo, Kỷ yếu Hội thảo khoa học toàn quốc “Tính dân tộc và tính hiện đại trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay”, Hội An, tháng 8-2009.  
6 Huỳnh Như Phương: Báo chí và phê bình văn học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Phê bình văn học nghệ thuật trên các phương tiện truyền thông đại chúng, TP HCM, tháng 12-2010.  
7 Huỳnh Như Phương: Thơ tuổi đôi mươi: thức tỉnh và hy vọng, Kỷ yếu Hội thảo khoa học về Văn học và nhà trường, Hội Nhà văn Việt Nam - Trường ĐH Đồng Tháp, tháng 01-2011.  
8 Huỳnh Như Phương: Kháng cự Thơ Mới, Kỷ yếu Hội thảo “Nhìn lại phong trào Thơ Mới và văn xuôi Tự Lực văn đoàn”, NXB Thanh Niên, Hà Nội, 2012.  
9 Huỳnh Như Phương: Môn ngữ văn trong trường phổ thông – thêm một lần đổi mới, Kỷ yếu Hội thảo “Chương trình và sách giáo khoa trung học phổ thông”, Đại học Phú Yên, tháng 5-2014  
10 Huỳnh Như Phương: Để khơi dậy tinh thần dân tộc, Kỷ yếu Hội thảo “Bản sắc dân tộc trong đời sống vãn hóa, nghệ thuật TP HCM”,   TP Hồ Chí Minh, tháng 7-2014.  
11 Huỳnh Như Phương và Đoàn Lê Giang: Nguyễn Du trước ngã ba đường của lịch sử và văn học, Kỷ yếu Hội thảo khoa học kỷ niệm 250 năm năm sinh đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du, NXB Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, 2016.  

IV. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 Từ 1986 đến nay Hội Nhà văn TP. HCM Ủy viên BCH (2005-2010)
2 Từ 1988 đến nay     Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học TP. HCM Ủy viên BCH (1993-1998; 2004-2010)
3 Từ 2010 đến 2016 Hội đồng khoa học liên ngành Văn học – Ngôn ngữ học, Quỹ phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED) Ủy viên
4 Từ 2011 đến nay Hội đồng chức danh giáo sư ngành Văn học Ủy viên

5

Từ 1995 đến nay Ban biên tập Tạp chí Khoa học và công nghệ, Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh Ủy viên

6

Từ 2014 đến nay Ban biên tập Tạp chí Khoa học giáo dục, Đại học quốc gia Hà Nội Ủy viên
7 Từ 2014 đến nay Ban biên tập Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến Ủy viên

8

Từ 2002 đến 2010 Ban biên tập Tạp chí Cahiers d’études vietnamiennes, Université Paris Diderot – Paris 7 Ủy viên

2. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia

1

Từ 1991 đến nay

Trường Đại học Sư phạm TP. HCM

Giảng dạy cao học, hướng dẫn và chấm luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ
2 Từ 1995 đến nay Trường Đại học Đà Lạt Giảng dạy cao học, hướng dẫn và chấm luận văn thạc sĩ
3 1999, 2000 Trường Đại học Paris Diderot – Paris 7 Nghiên cứu và giảng dạy tiếng Việt và văn học VN
3 Từ 2015 đến nay Trường Đại học Khoa học – Đại học Huế Chấm luận án Tiến sĩ
 

       TP.HCM, ngày 16 tháng 6 năm 2016

Người khai

HUỲNH NHƯ PHƯƠNG

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929