12082020Wed
Last updateSat, 08 Aug 2020 10pm

Department of Sinology-Nom Studies

Department of Sinology-Nom Studies

Department of Sinology-Nom Studies is responsible for teaching the subjects related to Sino, Nom and modern Chinese.

Personnel:

Chair - Nguyễn Đông Triều

Lê Quang Trường
Nguyễn Ngọc Quận
Nguyễn Văn Hoài
Vũ Xuân Bạch Dương

Vũ Thị Thanh Trâm

Phan Nguyễn Kiến Nam