Lê Thụy Tường Vi

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: LÊ THUỴ TƯỜNG VI

2. Ngày sinh: 17-12-1980

3. Nơi sinh: TP.HCM        

4. Nam/nữ: Nữ

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Khoa: Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ:

6. Học vị: Thạc sỹ               năm đạt: 2008

7. Học hàm:                      năm phong:

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG-HCM, 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

         
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website    

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh   x     x     x   x    
2 Tiếng Pháp     x     x     x     x
….                        

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 2003 đến nay Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn  

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Đại học 1998 – 2002 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Văn học Đặc điểm truyện ngắn O.Henry
Thạc sỹ 2003 – 2008 Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Văn học Việt Nam Chủ nghĩa siêu thực và Xuân thu nhã tập
Tiến sỹ 2012 - nay Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Văn học Việt Nam  

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Văn học

-       Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

-       Chuyên môn: Văn học Việt Nam hiện đại

 • Hướng nghiên cứu:

-          Thơ ca Việt Nam

-          Văn học Việt Nam hiện đại

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Sự du nhập các lý thuyết văn học Phương Tây vào Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975 NAFOSTED 2013-2016   Tham gia    
2 Nghiên cứu mới về văn học Việt Nam từ 1932 đến 1945 USSH, VNU-HCM 2013-2014 20 Chủ nhiệm 2010 Đạt
3 Phê bình và nghiên cứu văn học ở Miền Nam trước năm 1945 VNU-HCM 2012-2016   Thành viên    
4 Nghiên cứu mới về văn học Việt Nam từ 1900 đến 1932 USSH, VNU-HCM 2009-2010 15 Chủ nhiệm 2010 Đạt
5 Sưu tầm, khảo sát và đánh giá văn học Nam Bộ từ 1945 đến 1954 VNU-HCM 2009-2011   Thành viên   Xuất sắc
6

Khảo sát, đánh giá và bảo tồn di sản văn học quốc ngữ Nam Bộ từ 1930 đến 1945

VNU-HCM 2008-2010   Thành viên 2011 Tốt
7

Khảo sát, đánh giá và bảo tồn di sản văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20

VNU-HCM 2006-2007   Thành viên 2008 Tốt
8 Tiểu thuyết Bửu Đình trong sự phát triển của văn xuôi Nam Bộ USSH, VNU-HCM 2004-2005   Thành viên 2005 Đạt
                 

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án
1          

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Những vấn đề Ngữ văn Sách tham khảo   Đại Học Quốc Gia 2015 Đồng tác giả
2 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh Sách tham khảo   Tổng Hợp 2011 Đồng dịch giả
3 Huyền thoại và văn học Sách tham khảo   Đại Học Quốc Gia 2007 Đồng dịch giả

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1          

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Lê Thuỵ Tường Vy, “Nghiên cứu về Nguyễn Du trên một số tạp chí Miền Nam giai đoạn 1954 – 1975”, Đại học Sài Gòn, số 13, tr. 69-81 2016 VII1.2-2012.08

1859-3208

 
2

Lê Thuỵ Tường Vi, “Bối cảnh du nhập chủ nghĩa siêu thực tại Nhật Bản”, Nghiên Cứu Văn Học, số 4, tr. 150-159

2015   0494-6928  
3

Lê Thuỵ Tường Vi, “Tìm hiểu thơ ca đô thị ở Miền Nam giai đoạn 1954-1975”, Tạp chí Đại Học Sài Gòn, tr. 69-81

2012  

1859-3208

 
4

Lê Thuỵ Tường Vi, “Tính chất bước ngoặt của chủ nghĩa siêu thực”, Tạp chí Đại Học Sài Gòn, tr. 216-222

2011

 

1859-3208

 
5 Lê Thuỵ Tường Vi (dịch), “Cần hiểu đúng, dịch đúng trước khi diễn giải – Đọc Cult, Culture and Authority – Princess Liễu Hạnh in Vietnamese History của Olga Dror” của Nguyen Nam, Tạp chí Văn Hoá Dân Gian, số 3, tr. 49-5.

2009

  0866-7284  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1        

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1 Lê Thuỵ Tường Vi, “Bối cảnh sự du nhập chủ nghĩa siêu thực tại Nhật Bản và Đài Loan”, Hội nghị Khoa học trẻ, 2014, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM      
2 Lê Thuỵ Tường Vi, “Tìm hiểu thơ ca đô thị ở Miền Nam giai đoạn 1945 -1954”, Hội nghị Khoa học trẻ, 2013, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM.      
3 Lê Thuỵ Tường Vi, “Xuân thu nhã tập và cuộc tự vượt mình”¸ Hội thảo 80 năm Thơ Mới và văn xuôi Tự Lực văn đoàn, 2013, Trường Đại học Sư Phạm, TPHCM.      
4 Lê Thuỵ Tường Vi, Ý nghĩa sự ra đi trong một số vở kịch của Đoàn Phú Tứ”, Hội nghị Khoa học trẻ, 2008, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – ĐHQG TPHCM.      
5 Lê Thuỵ Tường Vi, “Chương trình cử nhân ngữ văn Anh của Đại học Oxford”, 2008, Kỷ yếu Hội thảo Cải tiến chương trình và phương pháp giảng dạy văn học trong nhà trường, tr. 142-158.      
6 Lê Thuỵ Tường Vi, “Phác thảo văn học hiện đại Lào và Campuchia”, 2007, Kỷ yếu hội thảo Văn học Việt Nam với văn học Đông Á, Đông Nam Á, tr. 341-346.      

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1        

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1        

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 2003 đến nay Hội Nghiên cứu và Giảng dạy văn học  

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1      

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 5 năm 2016

                                                                               (Vui lòng ghi rõ ngày cập nhật cuối cùng)

 

Thông tin truy cập

38243261
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
5502
7293
38243261

Thành viên trực tuyến

Đang có 274 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929