Phan Mạnh Hùng

 

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

   

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 
 
 
 

 

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: PHAN MẠNH HÙNG

2. Nơi sinh: Nghệ An

3. Ngày sinh: 10-12-1979    

4. Nam/nữ: nam

5. Nơi đang công tác: Bộ môn Văn học Việt Nam, Khoa Văn học và Ngôn ngữ,

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG TP. HCM

Chức vụ: Giảng viên.

6. Học vị: Tiến sĩ        năm đạt: 2014

7. Học hàm:                             năm phong:

8. Liên lạc: 39/5 R, Tam Đông 3, Thới Tam Thôn, Hóc Môn, TP. HCM

TT   Cơ quan Cá nhân
1 Địa chỉ Địa chỉ: 10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Q.I  
2 Điện thoại/ fax 08. 38243326  
3 Email    
4 Website Khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh     X     X     X   X  

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
2003-2016 Khoa Ngữ văn và Báo chí (nay là Văn học và Ngôn ngữ) Giảng viên

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp
Đại học 1998-2002 ĐH KHXHNV Văn học VN Tiểu thuyết lịch sử cuả Tân Dân Tử
Thạc sỹ 2004-2007 ĐH KHXHNV Văn học VN Tiểu thuyết Nam Bộ giai đoạn 1930 -1945 - Đặc điểm và thành tựu
Tiến sỹ 2008-2011 ĐH KHXHNV Lý thuyết và lịch sử văn học Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến 1932

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

 1. 1.Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

            Lĩnh vực chuyên môn:

-          Lĩnh vực: Khoa học xã hội và Nhân văn

-          Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

-          Chuyên môn: Nghiên cứu và giảng dạy văn học Việt Nam

            Hướng nghiên cứu:

1. Văn học Việt Nam cận, hiện đại

2. Văn học và văn hóa Nam Bộ cuối thế kỷ XIX - đầu thế kỷ XX

3. Lý thuyết tự sự học

 1. 2.Quá trình nghiên cứu
TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Văn học Quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – 1932 ĐHQG 2005-2008   Tham gia Đã nghiệm thu Tốt
2 Nghiên cứu mới về văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XIX Trường 2008-2009   Chủ nhiệm Đã nghiệm thu Tốt
3 Văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1932-1945 ĐHQG 2008-2010   Tham gia Đã nghiệm thu Tốt
4 Văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1945-1954 ĐHQG 2009-2011   Tham gia Đã nghiệm thu Tốt
5 Nam Phong tạp chí và Đông Dương tạp chí trong tiến trình văn học Việt Nam đầu thế kỷ XX Trường 2014-2015   Chủ nhiệm Đã nghiệm thu Tốt
 1. 3.Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)
TT Tên SV , HVCH, NCS Tên luận văn Năm tốt nghiệp Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1 Phạm Huy Hoàng Truyện cực ngắn trong văn học Việt Nam đương đại (1990-2015)   CH LVTN
2 Nguyễn Thị Ngọc Phương Tìm hiểu sự nghiệp văn học của Vũ Hạnh   CH LVTN
3 Châu Hồng Ngọc Hiện tượng Mạc Can trong đời sống văn học đương đại   CH LVTN

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1            
2            

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh
1 Cuộc tiến hoá văn học Việt Nam (tuyển tập Kiều Thanh Quế) Sách chuyên luận

Thanh Niên

2011

Đồng tác giả

Nguyễn Hữu Sơn

 
2 Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh Sách tham khảo

Tổng hợp TP. HCM

2011

Chủ biên

Đoàn Lê Giang

 
3 Nam Bộ đất & người (tập VIII) Sách tham khảo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2011 Viết chung nhiều tác giả  
4 Những lằn ranh văn học Kỷ yếu hội thảo Đại học Sư phạm 2011 Viết chung nhiều tác giả  
5 Nhìn lại Thơ mới và văn xuôi Tự lực văn đoàn Sách tham khảo Thanh niên 2013 Viết chung nhiều tác giả  
6 Nam Bộ đất & người (tập IX) Sách tham khảo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2013 Viết chung nhiều tác giả  
7 Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á Sách tham khảo Văn hoá – Văn nghệ 2013 Viết chung nhiều tác giả  
8 Nam Bộ đất & người (tập X) Sách tham khảo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2014 Viết chung nhiều tác giả  
9 Những vấn đề Ngữ văn Chuyên khảo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2015 Viết chung nhiều tác giả  
10 Đại thi hào dân tộc danh nhân văn hoá Nguyễn Du Chuyên khảo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2015 Viết chung nhiều tác giả  
12 Nam Bộ đất & người (tập XI) Sách tham khảo Đại học Quốc gia Hồ Chí Minh 2016 Viết chung nhiều tác giả  
13 Một số nhân vật lịch sử đất phương Nam Sách tham khảo Hồng Đức 2016 Viết chung nhiều tác giả  
14 Hà Đình nguyễn Thuật danh nhân văn hoá Chuyên khảo Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch Quảng Nam 2016 Viết chung nhiều tác giả  
15 Phan Khôi những đóng góp trên lĩnh vực văn hoá dân tộc Chuyên khảo Sở Văn hoá Thể thao và Du Lịch Quảng Nam 2016 Viết chung nhiều tác giả  

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1        
2        

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết lịch sử - một khuynh hướng nổi bật trong văn xuôi quốc ngữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp san Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 25, 2003.      
2 Phan Mạnh Hùng, Sự xuất hiện cuả thế hệ nhà văn mới ở Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Tạp san Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 39, 2007.      
3 Phan Mạnh Hùng, Những vấn đề của văn học đại chúng: So sánh tiểu thuyết feuilleton và chương hồi ở Nam Bộ trước 1945, Tạp san Khoa học Xã hội và Nhân văn, số 51, 2011.      
4 Phan Mạnh Hùng, Thẩm Thệ Hà – nhà văn yêu nước đất Nam Bộ, Tạp san Khoa học xã hội và Nhân văn, số 54, 2012      
5 Phan Mạnh Hùng, Kiều Thanh Quế - nhà nghiên cứu văn học, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 3, 2007.   1859-2856  
6 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết Nam Bộ viết về Thăng Long – Hà Nội, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 1, 2011.   1859-2856  
7 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết lịch sử của Tân Dân Tử, Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2011  

1859 - 3208

 
8 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết lịch sử Trung Hoa và Việt Nam ở Nam kỳ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 15, số X1/2012.   1859 - 0128  
9 Phan Mạnh Hùng, Komatsu Kiyoshi và Cuộc tái ngộ, Tạp chí Xưa và Nay, số 412+413, 2012   868-331X  
10 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết trần thuật ngôi thứ nhất ở Nam Bộ từ 1887 đến 1932, Tạp chí Nghiên cứu Văn học, số 8, 2012  

1859-2856

 
11 Phan Mạnh Hùng, Chủ thể sáng tạo và chủ thể tiếp nhận của tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Đại học Sài Gòn, số chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2012.  

1859 - 3208

 
12 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết đô thị Nam Bộ giai đoạn 1945-1954, Nghiên cứu Văn học, số 4-2013   1859-2856  
13 Phan Mạnh Hùng, Một ít tư liệu về Nhiêu Tâm - nhà thơ trào phúng đất Nam kỳ thời cận đại, Tạp chí Xưa & Nay, số 426-2013  

868-331X

 
14 Phan Mạnh Hùng, Văn Thánh Miếu Vĩnh Long: biểu tượng của học phong Nam kỳ, Tạp chí Xưa & Nay, số 430-2013  

868-331X

 
15 Phan Mạnh Hùng, Loại hình tiểu thuyết, hình thức công bố của tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, số 06(178)-2013.  

1859-0136

 
16 Phan Mạnh Hùng, Vụ chìm tàu Oai Lợi ở Nam kỳ năm 1933 và bài văn tế của Phan Bội Châu, Tạp chí Xưa & Nay, số 442-2013   868-331X  
17 Phan Mạnh Hùng, Trương Tửu và Kinh thi Việt Nam, Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, niên giám 2013   1859 - 3208  
18 Phan Mạnh Hùng, Mối quan hệ gữa người kể chuyện và cốt truyện trong tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội, Viện Khoa học Xã hội vùng Nam Bộ, số 03 (187)-2014   1859-0136  
19 Phan Mạnh Hùng, Di sản Hán Nôm đình Bình An (Tuy Phong, Bình Thuận) (viết chung), Tạp chí Xưa & Nay, số 441-2014   868-331X  
20 Phan Mạnh Hùng, Tư liệu Hán Nôm ở đền thờ Châu Văn Tiếp (Mang Thít, Vĩnh Long) (viết chung), Tạp chí Xưa & Nay, số 442-2014   868-331X  
21 Phan Mạnh Hùng, Các kiểu nhân vật trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ, tập 17, số X3/2014   1859 - 0128  
22 Phan Mạnh Hùng, Nguyễn Cư Trinh và ba đạo sắc phong ở Công Thần Miếu (viết chung),Tạp chí Xưa & Nay, số 455-2015   868-331X  
23 Phan Mạnh Hùng, Tìm lại một bài thơ xuân của Phan Bội Châu làm cách nay 80 năm, Tạp chí Xưa & Nay, số 458-2015   868-331X  
24 Thơ xuân Phan Thanh Giản (viết chung), Xưa & Nay, số 456-2015   868-331X  
25 Vương Hữu Quang và bài thơ đề ở núi Ngô Khê (Hồ Nam, Trung Quốc), (viết chung), Xưa & Nay, số 459-2015   868-331X  
26 Phan Huấn Chương và tác phẩm nhận giải thưởng Đuốc nhà Nam năm 1932, Xưa & Nay, số 460-2015   868-331X  
27 Giới thiệu một số sách Hán Nôm về giáo dục, gia lễ lưu hành ở miền tây Nam Bộ (viết chung), Xưa & Nay, số 462-2015   868-331X  
28 Sách Phật giáo viết bằng chữ Nôm ở miền Tây Nam Bộ, (viết chung), Xưa & Nay, số 464-2015   868-331X  
29 Phương thức kể và tả trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX – đầu thế kỷ XX, Tạp chí Khoa học Xã hội TP. Hồ Chí Minh, số 11 (207), 2015, tr.33-47   1859-0136  
30 Bùi Quang Deo và sự kiện bắt phu ở Phú Quý năm Tân sửu (viết chung), Xưa & Nay, số 468-2016.   868-331X  
31 Tổng trấn Gia Định thành Nguyễn Văn Nhơn và khu mộ cổ ở Sa Đéc (Đồng Tháp) (viết chung), Xưa và Nay, số 469 -2016   868-331X  
32 Cuộc bút chiến năm 1932 xung quanh tiểu thuyết của Lê Hoằng Mưu, Xưa và Nay, số 470 -2016   868-331X  
33 “Người khổng lồ” trong văn học đại chúng (nhân 50 năm mất Lê Văn Trương 1906-1964), Tạp chí Đại học Sài Gòn, chuyên đề Bình luận văn học, Niên san 2015, tr.84-89   1859 - 3208  
34 Kết cấu trần thuật của tiểu thuyết Nam Bộ từ cuối thế kỷ XIX đến năm 1932, Nghiên cứu Văn học, số 5-2016   1859-2856  

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết lịch sử Trung Hoa và Việt Nam ở Nam kỳ đầu thế kỷ XX, Hội thảo Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán, Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc (từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX), tháng 3, 2010, tại ĐH KHXH & NV TP. HCM      
2 Phan Mạnh Hùng, Những vấn đề của văn học đại chúng: So sánh tiểu thuyết feuilleton và chương hồi ở Nam Bộ trước 1945, Hội thảo Mối quan hệ văn hóa, văn học Việt Nam và Trung Quốc trong lịch sử, tháng 6, 2011, tại ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP. HCM      
3 Phan Mạnh Hùng, Duyên văn tự giữa Komatsu Kiyoshi và Nguyễn Giang, Hội thảo Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á, tháng 12, 2011, tại ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP. HCM      
4 Phan Mạnh Hùng, Yếu tố Nhật Bản trong văn học Việt Nam 1940-1945: khảo sát trường hợp tạp chí Tri tân, Trung Bắc chủ nhật và Đại Việt tập chí, Hội thảo Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hoá thế kỷ XXI, tháng 12, 2013, tại ĐH KHXH & NV – ĐHQG TP. HCM      

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết Tân dân Tử: tư liệu và đánh giá, Hội nghị Khoa học Trẻ, Trường ĐH KHXH & NV TP. HCM, 2004      
2 Phan Mạnh Hùng, Nghĩ về diễn trình cuả tiểu thuyết Nam Bộ giai đoạn 1932-1945, Hội nghị Khoa học Trẻ, Trường ĐH KHXH & NV TP. HCM, 2005      
3 Phan Mạnh Hùng, Sự xuất hiện cuả thế hệ nhà văn mới ở Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Hội nghị khoa học Văn học quốc ngữ Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đến 1945, Khoa Ngữ văn và Báo chí, 2006.      
4 Phan Mạnh Hùng, Cảm hứng phê phán trong tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Hội nghị Khoa học Trẻ, Trường ĐH KHXH & NV TP. HCM, 2007.      
5 Phan Mạnh Hùng, Thư mục nghiên cứu về Đông Kinh Nghiã Thục, Hội nghị Khoa học kỷ niệm 100 năm thành lập Đông Kinh Nghiã Thục, Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học và Trường ĐHKHXH &NV TP. HCM 2007.      
6 Phan Mạnh Hùng, Cảm hứng đạo lý trong tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Hội nghị Khoa học Trẻ, ĐH KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh, 2008      
7 Phan Mạnh Hùng, Tiểu thuyết Nam Bộ viết về Thăng Long – Hà Nội, Hội thảo kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, tại Viện Văn học, tháng 10, 2010.      
8 Phan Mạnh Hùng, Thư mục nghiên cứu, phê bình Thơ mới và Tự lực văn đoàn, Hội thảo Phong trào Thơ mới và Tự lực văn đoàn – 80 năm nhìn lại, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2012.      
9 Phan Mạnh Hùng, Tiếp nhận Khái Hưng ở miền Nam trước 1975, Hội thảo Phong trào Thơ mới và Tự lực văn đoàn – 80 năm nhìn lại, Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh, 2012.      
10 Phan Mạnh Hùng, Loại hình tiểu thuyết, hình thức công bố, chủ thể sáng tác và chủ thể tiếp nhận của tiểu thuyết Nam Bộ đầu thế kỷ XX, Hội nghị Khoa học Trẻ, ĐH KHXH & NV TP. Hồ Chí Minh, 2012.      
11 Phan Mạnh Hùng, Học Lạc – nhà thơ trào phúng đất Nam kỳ thời cận đại, Hội thảo Thông báo khoa học Ngữ văn, Trường ĐH KHXH&NV TP. Hồ Chí Minh, 2014      
12 Phan Mạnh Hùng, Phan Khôi viết tiểu thuyết, Hội thảo Khoa học kỷ niệm Phan Khôi, Quảng Nam, 2014      
13 Hai lựa chọn quan trọng của Hồ Biểu Chánh, Hội thảo Giá trị văn học trong các tác phẩm của nhà văn Hồ Biểu Chánh, Tỉnh uỷ Tiền Giang, 2015      
14 Hà Đình Nguyễn Thuật và thơ cảm tác về lầu Hoàng Hạc, Hội thảo Hà Đình Nguyễn Thuật – danh nhân văn hoá, Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, 2015      

IV. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1 2003 - nay Hội Nghiên cứu và giảng dạy văn học Hội viên
2 2013 Tạp chí Văn hoá và Du lịch (ISSN: 1809-3720) Thư ký khoa học và thành viên ban biên tập

 

2. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

  TT Thời gian Tên Trường   Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia  
  1 2006 - nay Đại học Văn Hiến Giảng dạy  
           
 

TP.HCM, ngày 24 tháng 5   năm 2016.

Người khai

 

 

 

TS. PHAN MẠNH HÙNG

             

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4