Nguyễn Thị Thanh Xuân

 

 

Đại học Quốc gia

Thành phố Hồ Chí Minh

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Họ và tên: NGUYỄN THỊ THANH XUÂN

2. Ngày sinh: 04/10 /1955

3. Nơi sinh: QUẢNG NAM

4. Nữ:

5. Nơi đang công tác:

Trường: Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Phòng/Ban/Trung tâm:

Khoa/Bộ môn: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Chức vụ:

6. Học vị: Tiến sĩ                năm đạt: 1994

7. Học hàm: Phó giáo sư              năm phong: 2004

8. Liên lạc:

  Cơ quan Cá nhân
Địa chỉ 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, Tp. HCM  
Tel/Fax

Tel: 08.38293828 (Ext. ….)

Fax: 08.38221903

 
Email   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website Khoavanhoc-ngonngu.edu.vn  

 

9. Trình độ ngoại ngữ:

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu
Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB
1 Tiếng Anh     x     x     x   x  
2 Tiếng Pháp….   x     x     x   x    
….                        

 

10. Thời gian công tác:

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
Từ 1979 đến 1994 Ban Văn học, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh Cán bộ nghiên cứu
Từ 1995 đến 1997

Trung tâm Ngữ văn, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh

Phó giám đốc
Từ 1997 đến 1999 Trung tâm Văn học, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh Giám đốc
Từ 2000 đến 2007 Khoa Ngữ văn và Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng viên

Từ 2007 đến

       9-2008

Khoa Ngữ văn và Báo chí, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trưởng Bộ môn Lý luận và Phê bình Văn học
Từ tháng 9-2010 đến nay (2016) Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh Giảng viên chính

11. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành

Thi tốt nghiệp/

Viết luận án tốt nghiệp

Cao đẳng Không Không Không Không
Đại học 1973-1979 ĐH. Vạn Hạnh. ĐH. Văn khoa. ĐH Tổng hợp Hà Nội Văn học Luận văn tốt nghiệp
Thạc sỹ Không Không Không Không
Tiến sỹ 1987 - 1994 ĐH. Tổng hợp TP. HCM Lý thuyết và Lịch sử văn học Luận   án tiến sĩ

 

 

 

12. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu

 • Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: Văn học

-       Chuyên ngành: Lý luận văn học và Văn học Việt Nam hiện đại

-       Chuyên môn: Giảng dạy và nghiên cứu văn học

 • Hướng nghiên cứu:

-          Lý luận phê bình văn học Phương Tây hiện đại

-          Phương pháp luận nghiên cứu văn học

-          Lịch sử phê bình văn học Việt Nam hiện đại

-          Văn học Việt Nam hiện đại

II. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1. Quá trình nghiên cứu

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

Cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Điều tra cơ bản về kinh tế, văn hóa, xã hội đồng bằng sông Cửu Long

60-02.

Nhà nước

1984-1986   Tham gia 1986 Tốt
2

Địa chí Bến Tre

 

Viện

1986-1991

  Tham gia

1992

 

Tốt, đã xuất bản 1992
3 Những vấn đề văn học và ngôn ngữ các dân tộc hiện nay Bộ

1992-1994

  Tham gia

1997

Khá.
4 Những vấn đề văn hóa, văn học và ngôn ngữ học Viện 1997-1998   Đồng chủ nhiệm 1998 Tốt, đã xuất bản 1999
5

Từ điển Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố

1998-2000

  Tham gia 2000 Tốt, đã xuất bản 2008
6 Văn học Nhật Bản ở Việt Nam Sumitomo, Nhật Bản 1998-2000   Chủ nhiệm 2000 Tốt, đã xuất bản 2008
7 Các trường phái nghiên cứu phê bình văn học ở phương Tây thế kỷ XX Bộ

2003-2004

  Cá nhân 2004 Khá, tài liệu dạy cao học
8 Qu’est ce que la littérature comparée? Văn học so sánh là gì?

Trường

2005-2006

 

Cá nhân

(dịch thuật)

2006 Tốt, tài liệu tham khảo
9 Khảo sát, bảo tồn, nghiên cứu di sản văn học quốc ngữ Nam Bộ từ cuối TK.XIX – đầu TK.XX

387/QĐ-ĐHQG-HCM/KHCN

Trọng điểm Đại học Quốc gia

2006 -2008   Tham gia 2008 Tốt, tài liệu tham khảo
10 Khảo sát, bảo tồn, nghiên cứu di sản văn học Nam Bộ giai đoạn từ 1930 đến 1945

B2008-08b-01ĐT

Trọng điểm Đại học Quốc gia

2008-2010

 

Tham gia

 

2010 Tốt, tài liệu tham khảo
11

Các bước tiếp cận phê bình văn học

Đại học Quốc gia

2008-2010

 

Cá nhân

 

2010 Tốt, tài liệu dạy
12 Văn học Quốc ngữ Nam Bộ 1945-1954 Trọng điểm Đại học Quốc gia 2009-2011   Tham gia 2011 Tốt, tài liệu dạy
13

Lý thuyết văn chương, tổng quan và hiện tượng

Đại học Quốc gia 2010-2012 45

Chủ nhiệm

(dịch thuật)

2012 Tốt, tài liệu dạy
14 Hoạt động Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình Văn học Quốc ngữ ở Nam Bộ trước 1954 (Sưu tầm, tuyển chọn và nghiên cứu)

Trọng điểm Đại học Quốc gia

2013-2016 700 Chủ nhiệm 9-2016 Chờ nghiệm thu
15 Sự du nhập các lý thuyết văn học Phương Tây vào Miền Nam Việt Nam giai đoạn 1954-1975 Nafosted 2013-2016 860 Chủ nhiệm 9-2016 Chờ nghiệm thu

 

2. Quá trình giảng dạy (hướng dẫn học viên cao học, nghiên cứu sinh)

TT Tên HVCH, NCS Tên luận văn, luận án Năm đã bảo vệ Bậc đào tạo Sản phẩm của luận văn/luận án  
1 Đào Thị Diễm Trang Những đóng góp của Xuân Diệu trong việc phê bình thơ cổ điển Việt Nam 2004 Đại học Khóa luận cử nhân  
2 Trần Nữ Phượng Nhi Dương Quảng Hàm và xu hướng nghiên cứu- phê bình giáo khoa 2004 Đại học Khóa luận cử nhân  
3 Nguyễn Định Phong Châu Những đóng góp của Vũ Ngọc Phan trong đời sống phê bình văn học nửa đầu thế kỷ XX 2004 Đại học Khóa luận cử nhân  
4 Nguyễn Trang Dung Những đóng góp của báo Phụ nữ tân văn trong việc hình thành nền văn học mới 2005 Đại học Khóa luận cử nhân  
5 Hà Thị Dịu Lý luận và phê bình văn học trên báo chí Nam Bộ 1930-1945 2006 Đại học Khóa luận cử nhân  
6 Nguyễn Thị Bích Thủy Thể loại tùy bút trong văn học Việt Nam 1930-1945 2006 Đại học Khóa luận cử nhân  
7 Nguyễn Thị Thúy Mơ Những cuộc tranh luận văn học trên báo chí Nam Bộ 1930-1945 2006 Đại học Khóa luận cử nhân  
8 Nguyễn Thị Thúy Hoạt động lý luận văn học trên báo điện tử Evan 2006 Đại học Khóa luận cử nhân  
9 Nguyễn Văn Trọng Khảo sát hoạt động phê bình văn học trên báo Văn nghệ trong giai đoạn 10 năm đầu đổi mới (1986-1996 2006 Đại học Khóa luận cử nhân  
10 Trần Thị Huê Tìm hiểu truyện ngắn Đỗ Chu 2006 Đại học Khóa luận cử nhân  
11 Nguyễn Công Thanh Dung Tìm hiểu thơ văn Quách Tấn 2006 Đại học Khóa luận cử nhân  
12 Nguyễn Ngọc Anh

Khảo sát các sách phê bình văn học 15 năm thời kỳ đổi mới (1985-2000)

 

2007 Đại học Khóa luận cử nhân  
13 Nguyễn Ngọc Diễm Nguyễn Huy Thiệp qua phê bình văn học 2007 Đại học Khóa luận cử nhân  
14 Đỗ Thị Hạnh Tìm hiểu quan niệm văn học của Jean –Paul Sartre qua công trình Văn học là gì 2008 Đại học Khóa luận cử nhân  
15 Nguyễn Hà Thảo Chi Nghiên cứu hiện tượng liên văn bản trong một số tác phẩm văn học Việt Nam 2008 Đại học Khóa luận cử nhân  
16 Lê Huyền Trang   2010 Đại học Khóa luận cử nhân  

Cổ mẫu nước trong “Mẫu thượng ngàn” của Nguyễn Xuân Khánh

   
     
17 Ngô Thị Thanh Loan Tìm hiểu quan niệm văn học của Roland Barthes qua hai tác phẩm được dịch ở Việt Nam: “Độ không của lối viết” và “Những huyền thoại” 2011 Đại học Khóa luận cử nhân  
18 Lê Thị Thấm Thơ Bùi Giáng, nhìn từ phê bình phân tâm học 2011 Đại học Khóa luận cử nhân  
19 Trần Thị Thanh Hương

Tiểu thuyết “Mắt biếc” của Toni Morrison, nhìn từ phê bình nữ quyền

 

2012 Đại học Khóa luận cử nhân  
20 Đỗ Thị Thanh Nhàn Khảo sát hiện tượng Bích Khê 2012 Đại học Khóa luận cử nhân  
21 Trần Phượng Linh

Khảo sát hiện tượng liên văn bản

trong tập truyện “Lời tiên tri của giọt sương” của Nhật Chiêu

2013 Đại học Khóa luận cử nhân  
22 Thái Nguyễn Hồng Sương Phương Đông và Phương Tây trong “Sói thảo nguyên” của Hermann Hesse 2014 Đại học Khóa luận cử nhân  
23 Dương ĐàoThạch Thảo Sự giao thoa giữa văn chương và toán học qua trường hợp của nhóm Oulipo 2015 Đại học Khóa luận cử nhân  
24 Hồ Thị Liễu Khảo sát truyện ngắn của các nhà văn nữ Việt Nam giai đoạn 1986-1996 2002 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
25 Đỗ Thị Minh Dung Thơ các nhà thơ nữ Việt Nam tiêu biểu nửa đầu thế kỷ XX 2003 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
26 Hồ Vi Thường Xu hướng phê bình Mácxít ở Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX 2004 Cao học, ĐHSP TPHCM Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
27

Trần Hạnh Trang

Những đóng góp của các nhà thơ nữ Việt Nam thời kỳ đổi mới (1986-2000)

2005

Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
28 Cao Thi Ngọc Hà Tiểu thuyết phong tục Việt Nam 2006 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
29 Phạm Thị Thanh Thảo Khảo sát hoạt động phê bình văn học trên báo Văn Nghệ thời kỳ đổi mới (1986-2000) 2006 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
30 Nguyễn Tấn Ân Đặng Thai Mai trong lịch sử nghiên cứu phê bình văn học Việt Nam 2006 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
31 Phạm Ngọc Thắm Thiên nhiên và con người Nam Bộ trong tác phẩm Đoàn Giỏi 2006 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
32 Nguyễn Thị Bé Hai Văn xuôi nữ Nam Bộ đầu thế kỷ XX 2006 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
33 Bùi Xuân Thụy An Cảm hứng bi kịch trong văn xuôi Việt Nam thời kỳ đổi mới 2006 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
34 Nguyễn Thị Quý Thế giới nghệ thuật thơ Thu Bồn 2007 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
35 Đỗ Thị Ngọc Bích Sự vận động trong cảm hứng nghệ thuật Nguyễn Minh Châu 2007 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
36 Võ Thị Bích Hiền

Tùy bút Việt Nam giai đoạn 1975-2000

2007 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
37 Hồ Khánh Vân Từ lý thuyết phê bình nữ quyền, nghiên cứu một số tác phẩm văn xuôi của các tác giả nữ Việt Nam từ năm 1990 đến nay 2008 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
38 Trần Tú Anh Thiếu Sơn trong lịch sử phê bình văn học Việt Nam 1930-1945 2008 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
39 Hoàng Kim Oanh Đặc trưng truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp 2009 Cao học ĐHSP TPHCM Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
40 Trần Phi Nga Đặc trưng tiểu thuyết thế sự của Ma Văn Kháng 2009 Cao học ĐHSP TPHCM Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
41 Hồ Kim Phụng Đặc trưng truyện ngắn Lý Lan 2010 Cao học ĐHSP TPHCM Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
42 Cao Thị Mỹ Trang “Truyện Kiều” dưới lăng kính phê bình Xã hội học 2010 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
43 Nguyễn Hoàng Khánh Chi Thơ Hàn Mặc Tử dưới lăng kính phê bình Cổ mẫu 2010 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
44

Lê Thị Thúy Hằng

Khảo sát sự nghiệp phê bình văn học của Vương Trí Nhàn 2010 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
45 Trần Nữ Phượng Nhi Thơ Bùi Giáng dưới lăng kính phê bình cổ mẫu                          2011 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
46 Hàn Thị Hà Tiểu thuyết của Alberto Ruy Sanchez dưới góc nhìn phê bình Cổ mẫu 2013 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
47 Đoàn Thị Hồng Sương Biểu tượng nghệ thuật trong thơ Xuân Diệu 2013 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
48 Trần Hà Phương Biểu tượng nghệ thuật trong thơ Xuân Quỳnh 2013 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
49 Lê Thị Kim Chi Hoạt động nghiên cứu – lý luận – phê bình trên báo Nông Cổ Mín Đàm 2013 Cao học ĐHSP TP. HCM Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
50 Thái Thị Thu Thắm Nghệ thuật tự sự trong tác phẩm Đoàn Minh Phượng 2014 Cao học ĐHSP TP. HCM. Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
51 Trần Trương Mạnh Hoài Trường phái Tân cảm giác (New Sensationalist School) trong văn học Nhật Bản đầu thế kỷ XX 2014 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
52 Lê Như Vân Tiểu thuyết Nguyễn Xuân Khánh dưới lăng kính phê bình hậu thực dân 2014 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
53 Lê Thị Hằng Thơ Nôm Hồ Xuân Hương, nhìn từ lý thuyết trò chơi 2014 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
54 Phạm Thị Luyến Sự nghiệp văn học của Tô Hoài 2014 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
55 Lương Hữu Hoài Trâm Hoạt động nghiên cứu, lý luận, phê bình văn học trên tạp chí Bách Khoa (1957 – 1975) 2016 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
56 Phạm Nguyễn Mỹ Tiên Đọc “Nghìn lẻ một đêm” từ lý thuyết phê bình nữ quyền 2016 Cao học Luận văn thạc sĩ, đã bảo vệ  
57 Trần Thị Mai Nhân Những đổi mới của tiểu thuyết Việt Nam, từ 1986-2000 2008 Nghiên cứu sinh Luận án tiến sĩ, đã bảo vệ  
58 Lê Nhật Ký

Thể loại truyện đồng thoại trong văn học Việt Nam hiện đại

2011 Nghiên cứu sinh Luận án tiến sĩ, đã bảo vệ  
59 Phan Mạnh Hùng Nghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết Nam Bộ cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX 2013 Nghiên cứu sinh Luận án tiến sĩ, đã bảo vệ  

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học

1.1 Sách xuất bản quốc tế

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Southeast Asian Personalities of Chinese Descent: A Biographical Dictionary  Chuyên khảo Project Muse

The Institute of Southeast Asian Studies

(Singapore)

2012 Đồng tác giả
             
 

 

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT Tên sách Chuyên khảo/ Giáo trình/Sách tham khảo/Từ điển

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1

Những trang viết, những nhịp cầu

Sách tham khảo  

Cà Mau

1986 Đồng tác giả với Huỳnh Như Phương
2 Hoài Thanh và “Thi nhân Việt Nam” 1932-1945 Sách tham khảo   Hội nhà văn 1996 Đồng tác giả
3 Những vấn đề văn hóa, văn học và ngôn ngữ học Sách tham khảo   Khoa học xã hội 1999 Đồng chủ biên
4

Từ điển Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh

 

Từ điển

Từ điển Sài Gòn - thành phố Hồ Chí Minh

Trẻ 2008 Tham gia
5 Người phụ nữ Việt Nam trong văn học Đề cương bài giảng   Ban xuất bản Đại học Mở - Bán Công 2001 Tác giả
6 25 năm – một vùng tiểu thuyết Sách chuyên khảo   Khoa học xã hội 2002 Đồng tác giả
7 Thơ, Nghiên cứu, Lý luận, Phê bình Sách tham khảo   Đại học Quốc Gia TP. HCM 2003 Đồng tác giả
8 Văn học so sánh, nghiên cứu và dịch thuật Sách tham khảo   Đại học Quốc Gia Hà Nội 2003 Đồng tác giả
9 Phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (1930-1945) Giáo trình   Đại học Quốc Gia TP. HCM 2004 Tác giả
10 Tiếng vọng những mùa qua Sách tham khảo   Trẻ 2004 Tác giả (Bút danh Nguyễn Hương Tâm)
11

Huyền thoại và Văn học

Sách tham khảo   Đại học Quốc Gia TP. HCM 2007 Đồng tác giả
12 Văn học Nhật Bản ở Việt Nam Sách chuyên khảo   Đại học Quốc Gia TP. HCM 2008 Chủ biên
13

Từ điển Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh

Sách tham khảo

Đề tài cấp thành phố Từ điển Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh

Trẻ 2008 Đồng tác giả
14 Thiếu Sơn, nghệ thuật vị nhân sinh Sách tham khảo   Giáo dục 2008 Đồng tác giả
15 Bích Khê, tinh hoa và tinh huyết Kỷ yếu hội thảo   Hội nhà văn 2008 Đồng tác giả
16

Nghiên cứu văn học Việt Nam: những khả năng và thách thức- Literary Study in Vietnam: Possibilities and Challenges [Phê bình cổ mẫu và cổ mẫu nước trong văn học Việt Nam]

Sách chuyên khảo Dự án do Viện Harvard- Yenching tài trợ Thế giới, Hà Nội 2008 Đồng tác giả
17

Văn học cận đại Đông Á từ góc nhìn so sánh.

Kỷ yếu hội thảo   Tổng hợp TP. HCM 2011 Đồng tác giả
18 Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á. Nxb. Văn hóa – Văn nghệ, TP. HCM Kỷ yếu hội thảo   Văn hóa- Văn nghệ TP. HCM 2013 Đồng tác giả
19 Phan Khôi, những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc. Kỷ yếu hội thảo   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam 2014 Đồng tác giả
20 Những vấn đề ngữ văn (Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của Khoa Văn học và Ngôn ngữ). Sách tham khảo   Đại học Quốc gia TP. HCM 2015 Đồng tác giả
21 Nguyễn Đổng Chi- Học giả, nhà văn. Kỷ yếu hội thảo   Trẻ 2015 Đồng tác giả
22 Đại thi hào dân tộc, danh nhân văn hóa Nguyễn Du Kỷ yếu hội thảo   Đại học Quốc gia TP. HCM 2015 Đồng tác giả (Nghiên cứu và dịch)
23 Hà Đình Nguyễn Thuật, danh nhân văn hóa Kỷ yếu hội thảo   Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam 2015 Đồng tác giả
24 Tiếp nhận tư tưởng văn nghệ nước ngoài, kinh nghiệm Việt Nam thời hiện đại. Sách chuyên khảo Đề tài Đại học Quốc gia Hà Nội 2015 Đồng tác giả
25 Truyện Kiều, so sánh và luận bình. Sách tham khảo   Văn học 2016 Đồng tác giả (dịch)
26

Nữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại.

Kỷ yếu hội thảo   Đại học Quốc gia TP. HCM 2016 Đồng tác giả

 

 

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISI/ ISSN Điểm IF
1

Nguyễn Thị Thanh Xuân. Những mùa văn của Vô Ưu- Ngô Thị Kim Cúc. Cahiers d’études vietnamiennes, Université Paris Diderot- Paris 7 -. France. No. 19/ 2007.

2007   ISSN: 0224-2958  
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Female Characters in Vietnamese Myths, Legends and Folktales. Southeast Asia Journal. HUFS, Korea.Vol. 19. No. 1/ 2009. P. 315-338. 2009   ISSN: 1225-4738.  
3 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Why is the Six –Eight?. The Vietnamsese Studies Review. HUFS, Korea. Vol. 9/2009.5 2009  

ISSN:

2005-5331

 
4

Nguyễn Thị Thanh Xuân. Hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ XX: Nghiên cứu so sánh trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam. The Vietnamese Studies Review. HUFS, Korea. Vol 12/2012.12. P. 121-146.

2012   ISSN: 2005-5331.  
5

Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nam Cao and Chí Phèo. Asia, Korea. No 32, Spring 2014. P. 284-287.

2014   ISSN: 1975-3500.  
6 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Phan Khôi’s approach to literature. Cahiers d’études vietnamiennes, No. 23/2014. P. 85-124. 2014 B2013-18b-05 ISSN: 0224-2958  
7 Nguyễn Thị Thanh Xuân. The modernization of Vietnamese literature from 1865 to 1912. Southeast Asia Journal. Korea.Vol. 25/2016. P. 353-369. 2016 B2013-18b-05 ISSN: 1225-4738.  

 

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết

Năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN Điểm IF
1 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Hoài Thanh và “Thi nhân Việt Nam”. Tạp chí Văn học. Số 7 (329) -1999. Tr.49-54. 1999   ISSN 1859-2856  
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân. [Phỏng vấn GS. Hoàng Như Mai]. Tôi muốn làm người gieo hạt.Tạp chí Văn học. Số 3 (337)- 2000. Tr.5-9. 2000   ISSN 1859-2856  
3 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Văn học hiện đại Việt Nam- bước khởi đầu quan trọng ở Sài Gòn –Nam Bộ. Tạp chí Văn học. Số 3 (337)- 2000. Tr.33-38. 2000

387/QĐ-ĐHQG

HCM/KH CN

ISSN 1859-2856  
4 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Hoài Thanh và tâm hồn dân tộc qua thơ ca. Hồn Việt 2. Nxb. Văn học. 2004. Tr. 235-257. 2004      
5 Nguyễn Thị Thanh Xuân. [Dịch P. Brunel, C.L. Pichois, A.M. Rousseau]. Phương pháp phân tích chủ đề và chủ đề học. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 9 (403)- 2005. Tr.60-80. 2005   ISSN 1859-2856  
6 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Phú Đức- một mẫu hình nhà văn Nam Bộ đặc biệt đầu thế kỷ XX. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 7-2006. Tr.16-25. 2006

387/QĐ-ĐHQG

HCM/KHCN

ISSN 1859-  
7 Nguyễn Thị Thanh Xuân.Đi tìm cổ mẫu trong văn học Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 1-2007. Tr. 105-130. 2007 Dự án do Quỹ Havard-Yenching Institution tài trợ ISSN 1859-2856  
8

Nguyễn Thị Thanh Xuân.Tiến trình hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ: Nghiên cứu so sánh trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 8-2010. Tr.17-28.

2010   ISSN 1859-2856  
9 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tìm hiểu phê bình cổ mẫu. Tạp chí Khoa học xã hội. Số 04 (140)- 2014. Tr.53-63. 2010   ISSN: 1859-0136  
10 Nguyễn Thị Thanh Xuân.Haiku-Lục bát, một vài ghi nhận. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 2012. Tr. 83-90.     ISSN: 1859-2856  
11 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nghiên cứu hiện tượng văn học“Hãy chăm sóc mẹ”. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 1/2014. Tr. 151-156.     ISSN: 1859-2856  
12 Nguyễn Thị Thanh Xuân. 80 năm, tiếng kêu, lời vọng, chữ khắc (Đọc ”Túp lều nát” của Nguyễn Đổng Chi). Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển. Số 3 (120)- 2015. Tr.142-149. 2015   ISSN: 1859-0152  
13

Nguyễn Thị Thanh Xuân.Từ Phê bình Giáo khoa (Lansonism) nghĩ về việc giảng dạy văn học ở nhà trường Việt Nam. Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 4-2015,tr.180-191.

2015

Nafosted

VII1-2-2012/08

ISSN 1859-2856.  
14

Nguyễn Thị Thanh Xuân.Sám hối và hòa giải trong hai tiểu thuyết Hàn Quốc viết về Việt Nam (Đọc “Cái bóng của vũ khí”của Hwang Suk Young và “Thời gian ăn tôm hùm của Bang Hyun Suk). Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến. Số 6-2015, tr.71-81.

    ISSN: 1859-2961  
15

Nguyễn Thị Thanh Xuân.Phong cách đọc của công chúng Sài Gòn- Nam Bộ, Tạp chí Khoa học Đại học Văn Hiến. Số 8-2015, tr. 18-22.

  VNU-HCM- B2013-18b-05. ISSN:1859-2961.  
16

Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nghĩ về việc nghiên cứu văn học ở Sài Gòn- Nam Bộ. Tạp chí Khoa học Xã hội (Viện KHXH Vùng Nam Bộ. Số 9+10 (205+206) 2015, tr. 97-102.

  VNU-HCM- B2013-18b-05. ISSN: 1859-0136.  
17

Nguyễn Thị Thanh Xuân.Lời giới thiệu Bản dịch tiếng Pháp Kim vân Kiều tân truyện (Dịch, Abel des Michels, Kim Vân Kiều tân truyện, Introduction, tome premier, Édition Ernest Leroux, Paris, 1884, p. 1-16), Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 1-2015, tr. 119-126.

  VNU-HCM- B2013-18b-05. ISSN: 1859-2856  
18 Nguyễn Thị Thanh Xuân. “Chuyến đi Bắc Kỳ năm Ất Hợi” Thầy Lazarô Phiền”, đặc điểm văn bản và những đóng góp vào sự phát triển của chữ- văn Quốc ngữ nửa cuối thế kỷ XIX. Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQG TP. HCM. Tập 18, X5/ 2015, 3-2016, tr. 200-208.   VNU-HCM- B2013-18b-05. ISSN: 1859-0128  
19 Nguyễn Thị Thanh Xuân.Nghiên cứu hiện tượng văn học Hồ Biểu Chánh. Tạp chí Khoa học Đại học Sài Gòn - Bình luận văn học, niên san.2015. Số 13 (38) 3- 2016. Tr.41-45   VNU-HCM- B2013-18b-05. ISSN: 1859-3208  
20 Nguyễn Thị Thanh Xuân.Nguyễn Du, người làm nên những cuộc hôn phối kỳ diệu trong thế giới văn chương.Tạp chí Phát triển khoa học và công nghệ, ĐHQG TP. HCM. 3-2016.     ISSN: 1859-0128  
21 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Biển tuệ, vườn từ ái (Tìm hiểu một số trước tác của Phùng Khánh-Thích Trí Hải). Tạp chí Sông Hương. Số 328, 06-2016. Tr. 77-81.     ISSN: 1859-4883  
 

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

ISBN

Ghi chú
1 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Đi tìm cổ mẫu trong văn học Việt Nam. Hội thảo quốc tế “Văn học Việt Nam trong bối cảnh giao lưu văn hóa khu vực và quốc tế”.Tạp chí Nghiên cứu Văn học. Số 1-2007. Tr. 105-130. 2006. Viện Văn học, Hà Nội. Kỷ yếu hội thảo    
2

Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tiến trình hiện đại hóa văn học đầu thế kỷ: Nghiên cứu so sánh trường hợp Hàn Quốc và Việt Nam.

Hội thảo “Quá trình hiện đại hóa văn học Nhật Bản và các nước khu vực văn hóa chữ Hán: Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc (Từ cuối thế kỷ XIX đến đầu thế kỷ XX)”. 2010. Trường ĐH. KHXH&NV, ĐHQG. TP.HM.

Kỷ yếu hội thảo

   
3 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Haiku-Lục bát, một vài ghi nhận. Hội thảo “Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh Đông Á”. Tr. 269-277. 2012. Trường ĐH. KHXH&NV, ĐHQG.TP.HM. Kỷ yếu hội thảo    
4 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nguyễn Du, người làm nên những cuộc hôn phối kỳ diệu trong thế giới văn chương. Hội thảo “250 năm ngày sinh Đại thi hào Nguyễn Du: Di sản và các giá trị xuyên thời đại”.2015. Viện Văn học, Hà Nội. Kỷ yếu hội thảo    
 

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị/Hội thảo trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị/Hội thảo,

trang đăng bài viết, thời gian tổ chức, nơi tổ chức

Sản phẩm của đề tài / dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản và năm xuất bản Ghi chú
1

Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tiếng Việt và sự phát triển của ngôn ngữ phê bình văn học nửa đầu thế kỷ XX. Hội nghị khoa học “Chữ quốc ngữ và sự phát triển chức năng xã hội của tiếng Việt”. Tr. 204-212. 1997. ĐHKHXH&NV, ĐHQGTPHCM.

 

  Đại học Quốc gia TP. HCM, 1997  
2 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Người phụ nữ qua trang viết của Hồ Chí Minh. Hội nghị khoa học “Hồ chủ tịch và văn hóa văn học dân tộc”. Tr.86-93. 2000. ĐH Dân lập Văn Hiến, TP.HCM.   Khoa học xã hội, 2001  
3

Nguyễn Thị Thanh Xuân. Về ngôn ngữ và văn chương. Hội thảo “Ngôn ngữ và Văn học”. 2004. Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐHKHXH&NV, ĐHQGTPHCM.

 

Kỷ yếu Hội thảo Ngôn ngữ và Văn học, 2004.    
4

Nguyễn Thị Thanh Xuân. Chữ quốc ngữ, báo chí, công chúng và văn học Nam Bộ đầu thế kỷ XX. Hội thảo ”Đồng bằng sông Cửu Long, thực trạng và giải pháp”. 2006. ĐHKHXH&NV, ĐHQGTPHCM.

Kỷ yếu Hội thảo   Đại học Quốc gia TP. HCM, 2006  
5 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Xin chào Thơ, giữa con đường…Hội thảo “Thơ Việt Nam đương đại”. 2008. Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐHKHXH&NV, ĐHQGTPHCM. Kỷ yếu Hội thảo      
6 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Suy nghĩ về chương trình văn học tại Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh. 2008. Hội thảo “Đổi mới Chương trình và Phương pháp giảng dạy Văn học bậc đại học”, Khoa Văn học và Ngôn ngữ, ĐHKHXH&NV, ĐHQG. TPHCM. Kỷ yếu Hội thảo    
7 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Bích Khê, con suối xanh lặng lẽ. Hội thảo Bích Khê. 2008. Quảng Ngãi. Kỷ yếu Hội thảo Hội nhà văn 2008  
8 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Giao tiếp văn học ở Nam Bộ, qua trường hợp “Cuộc tiến hóa văn học Việt Nam” của Kiều Thanh Quế. 2012. Hội thảo Giao tiếp văn hóa ở Nam Bộ. Đại học Cần Thơ. Kỷ yếu hội thảo    
9 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Phan Khôi làm văn học. Hội thảo “Phan Khôi, những đóng góp trên lĩnh vực văn hóa dân tộc”. Tr.412- 431. 2014. Quảng Nam. Kỷ yếu hội thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, 2014  
10 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tiếng kêu, lời vọng, chữ khắc. Hội thảo “Nguyễn Đổng Chi- Học giả, nhà văn”. Tr. 308-316. 2015. Hội nghiên cứu và giảng dạy văn học, TP. HCM. Kỷ yếu hội thảo Trẻ, 2015  
11 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Tìm hiểu Hà Đình- Nguyễn Thuật. Hội thảo “Hà Đình Nguyễn Thuật, danh nhân văn hóa”. Tr. 2015. Quảng Nam. Kỷ yếu hội thảo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam, 2015  
12 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Nghiên cứu liên văn bản “Truyện Kiều” của Nguyễn Du. Hội thảo “Kỷ niệm 250 năm sinh Đại thi hào dân tộc Nguyễn Du”. Tr. 396-343. 2015. Trường ĐH. KHXH&NV, ĐHQG. TP. HCM. Kỷ yếu hội thảo Đại học Quốc gia TP. HCM, 2015  
13 Nguyễn Thị Thanh Xuân. Biển tuệ, vườn từ ái (Tìm hiểu một số trước tác của Phùng Khánh-Thích Trí Hải). Hội thảo “Nữ giới Phật giáo Việt Nam: Truyền thống và hiện đại”. Tr. 535-543. 2016. Trường ĐH KHXH&NV, ĐHQG TP. HCM. Kỷ yếu hội thảo Đại học Quốc gia TP. HCM, 2016  

 

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng về Khoa học và Công nghệ các cấp đã đạt được

TT Tên giải thưởng Nội dung giải thưởng Nơi cấp Năm cấp
1        
2        
                  

 

2. Bằng phát minh, sáng chế (patent)

TT Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu Năm cấp Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1            
2            
           

 

 

 

 

 

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hóa kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải pháp hữu ích

đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1 Phê bình văn học Việt Nam nửa đầu thế kỷ XX (1900-1945) Giáo trình dạy đại học cho sinh viên ngành văn học 1996 đến nay  
2 Các phương pháp phê bình văn học Môn học cho sinh viên ngành văn học 2010 đến nay  
3 Các trường phái phê bình văn học phương Tây thế kỷ XX Chuyên đề sau đại học 2008 đến nay  

 

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình nghiên cứu và chuyển giao KH&CN trong và ngoài nước

TT Thời gian Tên chương trình Chức danh
1      
2      
     

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị về KH&CN

TT Thời gian Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị Chức danh
1      
2      
     

 

3. Tham gia làm việc tại Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT Thời gian Tên Trường Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu Nội dung tham gia
1 1996-2000 Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, Đại học Quốc gia Tp. HCM Giảng viên thỉnh giảng, dạy chương trình đại học và sau đại học.
2

Từ tháng 3 đến tháng 5-2000

Từ tháng 1 đến tháng 5-2001

Từ tháng 1 đến tháng 5-2002

Đại học Paris 7- Denis Diderot, Cộng Hòa Pháp

Giáo sư thỉnh giảng môn Tiếng Việt và Văn học Việt Nam (Đại học).
3 2000-2002 Đại học Mở Bán công Giảng dạy chương trình đại học.
4 2000-2010 Đại học Sư Phạm TP. HCM Giảng dạy chương trình đại học, hướng dẫn khóa luận cử nhân. Giảng dạy chương trình sau đại học, hướng dẫn luận văn thạc sĩ.
5 2002-2004, 2015-nay Đại học Văn Hiến Giảng dạy chương trình cao học, hướng dẫn luận văn cao học, chấm luận văn thạc sĩ và luận án tiến sĩ.
6 Từ tháng 9-2008 đến tháng 8-2010 Hankuk University of Foreign Studies, South Korea Giáo sư thỉnh giảng môn Tiếng Việt và Văn học Việt Nam (Đại học và Cao học)
7 2015 Đại học Đà Lạt Giảng dạy chương trình cao học

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 5 năm 2016

                                                                               (Vui lòng ghi rõ ngày cập nhật cuối cùng)

Thông tin truy cập

38698202
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
2484
8053
38698202

Thành viên trực tuyến

Đang có 571 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá: 80.000đ

  Giá: 80.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929