Trần Lê Hoa Tranh

Trần Lê Hoa Tranh, PGS (2014), TS (2006, Trường ĐHKHXH và NV TP.HCM), Trưởng Bộ môn; chuyên môn: Văn học phương Đông, Văn học Trung Quốc hiện đương đại, Văn học nữ. Tác giả và đồng tác giả của các sách: Văn xuôi nữ Trung Quốc từ cuối thế kỷ 20 đầu thế kỷ 21, Lỗ Tấn - linh hồn dân tộc Trung Hoa cận hiện đại, Khúc hoan ca của văn chương...

Có một số bài viết về Lỗ Tấn, Kim Dung, Văn học nữ Trung Quốc đương đại đăng trên tạp chí Nghiên cứu Văn học, tập san KHXH và NV, Bình luận văn học, Tạp chí Văn nghệ Quân đội,... Tham gia chương trình Trao đổi giảng viên (Faculty Exchange) tại trường Đại học Findlay, Ohio, Hoa Kỳ (2007) với tài trợ của ASEAN Network, tham gia chương trình Học giả Fulbright (Fulbright Scholar) tại trường UC Berkeley, Hoa Kỳ (2010). E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Lê Hoa Tranh

2. Sinh năm: 1972

3. Chức danh:   PGS                           Năm phong:  2014

4. Học vị:        TS                    Năm bảo vệ: 2006

5. Danh hiệu:

6. Chức vụ hiện nay: Trưởng BM Văn học nước ngoài và văn học so sánh

7. Cơ quan công tác: Khoa Văn học, Trường ĐHKHXH và NV, ĐHQG TP.HCM

8. Địa chỉ cơ quan: 10-12 Đinh Tiên Hoàng, Q.1

9. Email cá nhân: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Thời gian Nơi đào tạo Chuyên ngành Thi TN/Viết luận án tốt nghiệp
Đại học 1990-1994 Trường ĐH Tổng hợp Tp.HCM Ngữ văn Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Lỗ Tấn
Thạc sỹ 1995-1998 Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM Văn học Việt Nam So sánh hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Lỗ Tấn và Nam Cao
Tiến sỹ 2000-2006 Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM Lý thuyết và lịch sử văn học Thi pháp nhân vật trong truyện ngắn Lỗ Tấn

 

11. Quá trình công tác (chức vụ đã trải qua):  

Thời gian Nơi công tác Chức vụ
1994 - 1997 Khoa Ngữ văn và Báo chí Trợ giảng
1997 -2005 Khoa Ngữ văn và Báo chí Giảng viên
2005 - nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ Giảng viên chính
2012 – 2013 Khoa Văn học và Ngôn ngữ Trưởng BM Nghệ thuật học
2012 – nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Khoa Văn học GVC, Phó Trưởng Khoa
2017- nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Khoa Văn học Trưởng BM Sáng tác và phê bình sân khấu- điện ảnh
2015 – nay Khoa Văn học và Ngôn ngữ, Khoa Văn học GV Cao cấp

12. Tu nghiệp nước ngoài, tên học bổng:

TT Thời gian Têêen chương trình Chức danh
1 2007 Scholar Exchange – American Council of Learned Societies (ACLS) tài tr Exchange scholar
2 2010 Fulbright Scholar Program Visiting Scholar

 

13. Lĩnh vực chuyên môn:

- Văn học đương đại Trung Quốc, văn học đương đại Việt Nam

- Văn học nữ, văn học di dân

14. Các sách đã xuất bản:

TT Tên sách Sản phẩm của đề tài/dự án (chỉ ghi mã số) Nhà xuất bản Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

1 Thô ca coå ñieån Trung Quoác STK

Hoäi Nghieân cöùu vaø Giaûng daïy Vaên hoïc TP.HCM, NXB Treû

1997 Löông Duy Thöù, Nguyeãn Loäc; Coäng taùc: Tröông Theá Haøo, Phaïm Haûi Anh, Traàn Leâ Hoa Tranh
2 Giaùo trình Ñaïi cöông Vaên hoùa phöông Ñoâng GT

NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM

2000 Löông Duy Thöù, Nguyeãn Taán Ñaéc, Ñoaøn Leâ Giang, Phan Thu Hieàn, Traàn Leâ Hoa Tranh
3

Loã Taán, linh hoàn daân toäc Trung Hoa hieän ñaïi

STK NXB Treû 2003 Löông Duy Thöù, Traàn Leâ Hoa Tranh (bieân soaïn)
4 Văn xuôi nữ Trung Quốc cuối thế kỷ XX đến đầu thế kỷ XXI CK ĐHQG TP.HCM 2010 Trần Lê Hoa Tranh

15. Các đề tài đã thực hiện (chủ nhiệm/ thành viên):

TT Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu Kết quả
1 Văn học nữ đương đại Trung Quốc Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường 2007-2008 20 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu (10/2008) Tốt
2 Từ điển văn học phương Đông Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG 2003-2008 30 Thành viên Đã nghiệm thu (5/2008) Tốt
3 Văn học nữ hải ngoại Việt Nam tại Hoa Kỳ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG 2011-2013 50 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu (10/2013) Tốt
4 Những nghiên cứu mới về tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc tại Hoa Kỳ Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG 2015-2017 50 Chủ nhiệm Đã nghiệm thu (1/2018) Khá

16. Các bài báo, tham luận hội thảo công bố gần đây (10 năm, trong và ngoài nước):

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1 Trần Lê Hoa Tranh, Vài nét về văn học nữ đương đại Trung Quốc – TC Nghiên cứu văn học 10.2009 Tr.17-27
2 Trần Lê Hoa Tranh, Ảnh hưởng của văn học nước ngoài đến một số truyện ngắn của Lỗ Tấn, TC Nghiên cứu văn học số 1.2012 Tr. 67-79
3 Trần Lê Hoa Tranh, Văn học di dân Việt Nam trong bối cảnh văn học di dân các nước Đông Á tại Hoa Kỳ, TC Nghiên cứu văn học số 2.2012 Tr. 158-172 ISSN 1859-2856
4 Trần Lê Hoa Tranh, Mạc Ngôn và Murakami – Bình luận Văn học 2012- Hội Nghiên cứu và Giảng dạy VH Tp.HCM Tr 311-314 ISSN 1859-3208
5 Trần Lê Hoa Tranh, Các thế hệ nhà văn di dân và những đóng góp của văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ- Bình luận Văn học 2014 Tr.68-75
6 Trần Lê Hoa Tranh, Đặc điểm “Đồng sáng tác” và chủ đề “Mẹ và con gái” trong một số tác phẩm văn học di dân Việt Nam tại Hoa Kỳ- TC Nghiên cứu Văn học số 4. 2015 ISSN 1859 – 2856
7 Trần Lê Hoa Tranh, Văn học di dân Hàn Quốc tại Hoa Kỳ: Trường hợp Nora Okjia Keller với tác phẩm Comfort Women, TC Nghiên cứu Văn học số 7.2017 ISSN 1859 – 2856
8     Trần Lê Hoa Tranh, Hành hương và hành giả trong văn hóa tâm linh Trung Hoa và trong Tây du ký, (9/2016), Tạp chí KHQT Văn hóa và Du lịch

tr.114-119, vol.7.no.5 (85)

9       Trần Lê Hoa Tranh, Tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc tại Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa đại chúng (12/2016), TCKH Đại học Sài Gòn

tr.206-216; 22 (47)

10 Trần Lê Hoa Tranh, Nghiên cứu Hồng lâu mộng ờ Hoa Kỳ (12/2017), TCKH Đại học Sài gòn  
11 Trn Lê Hoa Tranh, Tầm quan trọng của “không gian” trong du ký của một số nhà văn nữ đương đại Việt Nam, HTQT “Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa”, tháng 12/2013, ĐHKHXH và NV.

Tr484- 493, ISBN 978 604 73 3828 3

 

12

Trần Lê Hoa Tranh, Giới thiệu các nhà văn nữ Việt Nam viết văn “dòng chính” tại Hoa Kỳ, Hội thảo quốc tế “Những lằn ranh văn học”, tháng 12.2011, ĐH Sư Phạm TP.HCM

Tr. 1044-1061
13   Trần Lê Hoa Tranh, Tổng quan phê bình sinh thái trong văn học Trung Quốc qua các nghiên cứu bằng tiếng Anh, Hội thảo Quốc tế “Phê bình sinh thái, tiếng nói bản địa, tiếng nói toàn cầu”, tháng 12/2018, Viện Văn học HN.

ISBN 9786049561276 

Tr. 196-212  

14  Trần Lê Hoa Tranh, Hiện tượng “đi” và “về” của các nhà văn đương đại Việt Nam, HTQT “Phát triển Văn học Việt Nam trong bối cảnh đổi mới và hội nhập quốc tế”, tháng 5/2014, Viện Văn học HN.

Tr. 273- 282  

ISBN 978 604 944 835 5

15 Bài: Âm nhạc truyền thống trong một số tác phẩm điện ảnh Trung Quốc đương đại (Qua trường hợp phim Sống và Bá vương biệt cơ), trong sách: Nghệ thuật phương Đông- Bản sắc và Giá trị NXB ĐHQG 2014
16 Bài: Lý Thanh Chiếu- Nữ từ nhân đời Tống, trong sách: Những vấn đề Ngữ văn- Tuyển tập 40 năm nghiên cứu khoa học của Khoa Văn học và Ngôn ngữ NXB ĐHQG 2015
17 Bài: Tìm hiểu việc dịch Truyện Kiều sang tiếng Anh, trong sách: Đại thi hào dân tộc- Danh nhân văn hóa Nguyễn Du NXB ĐHQG 2015
18 Trần Lê Hoa Tranh, Những đổi mới trong hoạt động ngoại khóa môn Văn ở các trường THPT trên địa bàn Tp.HCM, HTKH Nghiên cứu và dạy học Ngữ văn trong nhà trường: Từ truyền thống đến hiện tại, Trường ĐHSP Tp.HCM 4/2017  

 17. Các giải thưởng đã nhận: không có

Bài viết cùng tác giả

Thông tin truy cập

61227469
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
1637
10088
61227469

Thành viên trực tuyến

Đang có 249 khách và không thành viên đang online

Sách bán tại khoa

 • Giá: 98.000đ

  Giá: 98.000đ

 • Giá: 85.000đ

  Giá: 85.000đ

 • Giá: 190.000đ

  Giá: 190.000đ

 • Giá:140.000đ

  Giá:140.000đ

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Liên hệ mua sách:
Cô Nguyễn Thị Tâm
Điện thoại: 0906805929

Danh mục website