24042017Thứ 2
Mới nhấtChủ nhật, 23 04 2017 9pm

Trần Lê Hoa Tranh

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes)

LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN

1. Họ và tên: Trần Lê Hoa Tranh

2. Ngày sinh:     29.07.1972                                                                   3. Nam/nữ:nữ

4. Nơi đang công tác:

Trường/viện: Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Phòng/ Khoa: Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Bộ môn:Văn học nước ngoài và văn học so sánh

Phòng thí nghiệm:

Chức vụ: Phó Trưởng Khoa

5. Học vị:  tiến sĩ                              năm đạt:2006

6. Học hàm:                             năm phong:

7. Liên lạc:

TT

Cơ quan

Cá nhân

1

Địa chỉ

Địa chỉ: 10 -12 Đinh Tiên Hoàng, Q.I

242/6T Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh

2

Điện thoại/ fax

38243326

38982649

3

Email

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Website

Khoavanhoc-ngonngu.edu.vn

8. Trình độ ngoại ngữ:

TT

Tên ngoại ngữ

Nghe

Nói

Viết

Đọc hiểu tài liệu

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

Tốt

Khá

TB

1

Tiếng Anh

x

x

x

X

2

Tiếng Hoa

x

x

x

x

9. Thời gian công tác:

Thời gian

Nơi công tác

Chức vụ

1994 - 1997

Khoa Ngữ văn và Báo chí

Trợ giảng

1997 -2005

Khoa Ngữ văn và Báo chí

Giảng viên

2005 - nay

Khoa Văn học và Ngôn ngữ

Giảng viên chính

 

10. Quá trình đào tạo:

Bậc đào tạo

Thời gian

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Tên luận án tốt nghiệp

Đại học

1990-1994

Trường ĐH Tổng hợp Tp.HCM

Văn tổng quát

Hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Lỗ Tấn

Thạc sỹ

1995-1998

Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Văn học Việt Nam

So sánh hình tượng người phụ nữ trong truyện ngắn Lỗ Tấn và Nam Cao

Tiến sỹ

2000-2006

Trường ĐH KHXH và NV Tp.HCM

Lý thuyết và lịch sử văn học

Thi pháp nhân vật trong truyện ngắn Lỗ Tấn

Tiến sỹ Khoa học

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY

1.              Các lĩnh vực chuyên môn và hướng  nghiên cứu

Lĩnh vực chuyên môn:

-       Lĩnh vực: văn học

-       Chuyên ngành: văn học Trung Quốc

-       Chuyên môn: văn học, văn hóa Trung Quốc, văn học phương Đông

Hướng nghiên cứu:

1. Văn học, văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là văn học đương đại Trung Quốc

2.   Văn học phương Đông

2.              Quá trình nghiên cứu

TT

Tên đề tài/dự án

Mã số &

cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kinh phí

(triệu đồng)

Chủ nhiệm

/Tham gia

Ngày nghiệm thu

Kết quả

1

Văn học nữ đương đại Trung Quốc

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường

2007-2008

20

Chủ nhiệm

Đã nghiệm thu

Tốt

2

Từ điển văn học phương Đông

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG

2003-2008

Tham gia

Đã nghiệm thu

Tốt

3

Văn học nữ Việt Nam ở Mỹ

Đề tài nghiên cứu khoa học cấp ĐHQG

2011-2013

50

Chủ nhiệm

Chưa nghiệm thu

3.              Đã và đang hướng dẫn sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh

TT

Tên SV ,HVCH, NCS

Tên luận án

Năm tốt nghiệp

Bậc đào tạo

Sản phẩm của đề tài/dự án

(chỉ ghi mã số)

1

Vũ Thị Thanh Dung - HVCH

Hồng Lâu Mộng- sự khởi đầu của tư tưởng và cách viết mới

2008

Cao học

Đã bảo vệ

2

Nguyễn Thị Huyền - HVCH

Nghệ thuật tự sự trong truyện ngắn Lỗ Tấn

2009

Cao học

Đã bảo vệ

3

Nguyễn Thị Hồng Loan -HVCH

Tìm hiểu về hiện tượng Quỳnh Dao ở Việt Nam

2009

Cao học

Đã bảo vệ

4

Nguyễn Thị Lưu Phương - HVCH

Cảm hứng sáng tác của Trương Ái Linh

2010

Cao học

Đã bảo vệ

5

Bùi Thị Thanh Hương - HVCH

Nghệ thuật kể chuyện trong tác phẩm Mạc Ngôn

2010

Cao học

Đã bảo vệ

6

Nguyễn Thị Cẩm Nhung - HVCH

Văn học linglei Trung Quốc và ảnh hưởng của nó

2010

Cao học

Đã bảo vệ

7

Phan Thị Trà - HVCH

Tìm hiểu trào lưu văn học tầm căn Trung Quốc

2011

Cao học

8

Bùi Thị Hương -HVCH

Tìm hiểu khuynh hướng văn học Tân tả thực Trung Quốc

2011

Cao học

9

Lê Xuân Hùng – HVCH

Đặc điểm truyền kỳ trong tiểu thuyết Mạc Ngôn

2011

Ca o học

10

Lê Thị Hoài- HVCH

Lịch sử qua cái nhìn của Sơn Táp và Anchee Min, hai nhà văn nữ hải ngoại Trung Quốc

2011

Cao học

11

Trương Thị Thương – HVCH

Đặc điểm nghệ thuật kịch Cao Hành Kiện

2012

Cao học

III. CÁC CÔNG TRÌNH  ĐÃ CÔNG BỐ

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo)

1.1 Sách xuất bản Quốc tế

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

2

1.2. Sách xuất bản trong nước

TT

Tên sách

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Nhà xuất bản

Năm xuất bản

Tác giả/

đồng tác giả

Bút danh

1

Thô ca coå ñieån Trung Quoác

Hoäi Nghieân cöùu vaø Giaûng daïy Vaên hoïc TP.HCM, NXB Treû

1997

Löông Duy Thöù, Nguyeãn Loäc; Coäng taùc: Tröông Theá Haøo, Phaïm Haûi Anh, Traàn Leâ Hoa Tranh

2

Bình luận văn học, bài: YÙ nghóa caùi cheát trong truyeän ngaén Loã Taán

NXB Khoa hoïc xaõ hoäi

1999

Nhiều người viết

3

Giaùo trình Ñaïi cöông Vaên hoùa phöông Ñoâng

NXB Ñaïi hoïc Quoác gia TP.HCM

2000

Löông Duy Thöù, Nguyeãn Taán Ñaéc, Ñoaøn Leâ Giang, Phan Thu Hieàn, Traàn Leâ Hoa Tranh

4

Loã Taán, linh hoàn daân toäc Trung Hoa hieän ñaïi

NXB Treû

2003

Löông Duy Thöù, Traàn Leâ Hoa Tranh (bieân soaïn)

5

Thô, nghieân cöùu, lyù luaän, pheâ bình. Các bài dịch: Tö Khoâng Ñoà vaø lyù thuyeát thô ca cuûa oâng; Caùc nhaø thô nöõ coå ñieån Trung Quoác: Thaùi Vaên Cô, Tieát Ñaøo vaø Lyù Thanh Chieáu.

NXB ÑH Quoác gia TP.HCM

2003

Nhiều người viết

6

Almanach, baø meï vaø phaùi ñeïp

Trung taâm dòch thuaät dòch vuï vaên hoùa vaø khoa hoïc coâng ngheä

2008

Nhiều người viết

7

Bình luận văn học, bài : Nhaän xeùt veà moät soá boä saùch giaùo khoa moân Vaên phoå thoâng cuûa Mỹ.

Hội Nghiên cứu và Giảng dạy Văn học

2008

Nhiều người viết

8

Văn xuôi nữ Trung Quốc cuối thế kỷ XX- đầu thế kỷ XXI

ĐHQG TP.HCM

2010

Trần Lê Hoa Tranh

2. Các bài báo

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

2

2.2. Đăng trên tạp chí trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của tạp chí,

trang đăng bài viết, năm xuất bản

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu ISSN

Điểm IF

1

Böôùc ñaàu tìm hieåu veà “hieän töôïng Kim Dung” ôû Vieät Nam, Hoäi nghò khoa hoïc daønh cho caùn boä treû, Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên TP.HCM 2000. Ñaêng treân Taïp chí Vaên hoïc soá 3.2000.

2

Nhaân vaät nöõ trung taâm trong truyeän ngaén Loã Taán- Hoäi nghò khoa hoïc daønh cho caùn boä treû, Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên TP.HCM 2001. In trong Saùch: Loã Taán, linh hoàn daân toäc Trung Hoa hieän ñaïi- NXB Treû 2003.

3

Lyù Thanh Chieáu, nöõ töø nhaân ñôøi Toáng, Hoäi nghò khoa hoïc daønh cho caùn boä treû 2002. Ñaêng treân Noäi san Khoa hoïc xaõ hoäi vaø nhaân vaên, Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên TP.HCM 2002

4

Töø Ngoâi nhaø buùp beâ cuûa H.Ibsen ñeán Tieác thöông nhöõng ngaøy ñaõ maát cuûa Loã Taán, Hoäi nghò khoa hoïc daønh cho caùn boä treû, Tröôøng Ñaïi hoïc Khoa hoïc Xaõ hoäi vaø Nhaân vaên TP.HCM 2003. Ñaêng treân Taïp chí Vaên hoïc soá 9.2004.

5

Nhìn laïi aûnh höôûng cuûa moät soá tö töôûng phöông Taây ñoái vôùi Loã Taán, Tp san trường Đại hc Khoa hc Xaõ hi vaø Nhaân văn Tp.HCM s 4.2005

6

Cu truùc trong truyn ngn L Tn- Tp san Trường Đại hc Khoa hc Xaõ hi vaø Nhaân văn s 11.2006

7

Một vài đặc điểm của văn học nữ đương đại Trung Quốc – TC Nghiên cứu văn học 10.2009

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú

1

Trần Lê Hoa Tranh, Ảnh hưởng của văn học nước ngoài đến một số truyện ngắn của Lỗ Tấn, Hội thảo quốc tế “ Hiện đại hoá văn học Đông Á, Trung Quốc, Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc”, tháng 3.2010, ĐHKHXH và NV TP.HCM

2

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước

TT

Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, nơi tố chức

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

 ISBN

Ghi chú

1

Töø Naøng tieân caù cuûa Hans Christian Andersen

ñeán Naøng tieân caù cuûa Walt Disney – Hội thảo kỷ niệm 200 năm sinh Hans Christian Andersen, Khoa Ngữ văn và Báo chí, ĐHKHXH và NV Tp.HCM 2005

2

Nhaän xeùt veà phöông phaùp giaûng daïy moät soá moân vaên vaø ngheä thuaät cuûa moät tröôøng ñaïi hoïc ôû Myõ – Hoäi thaûo khoa hoïc “Ñoåi môùi chöông trình vaø phöông phaùp giaûng daïy moân vaên ôû baäc ñaïi hoïc vaø sau ñaïi hoïc”, Khoa Vaên hoïc vaø Ngoân ngöõ, ĐH KHXH và NVTp.HCM 2008

3

Thôøi kyø vaø caùch phaân kyø: khaûo saùt thöïc tieãn vaø lyù thuyeát trong lòch söû vaên hoïc Trung quoác vaø Chaâu Aâu, HoâÄi thaûo khoa hoïc “ Nhöõng vaán ñeà veà vaên hoïc Ñoâng AÙ”, Khoa Vaên hoïc vaø Ngoân ngöõ 2007

IV. CÁC GIẢI THƯỞNG

1. Các giải thưởng Khoa học và Công nghệ

TT

Tên giải thưởng

Nội dung giải thưởng

Nơi cấp

Năm cấp

1

2

 

2. Bằng phát minh, sáng chế

TT

Tên bằng

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

2

3. Bằng giải pháp hữu ích

TT

Tên giải pháp

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

Số hiệu

Năm cấp

Nơi cấp

Tác giả/

đồng tác giả

1

2

4. Ứng dụng thực tiễn và thương mại hoá kết quả nghiên cứu

TT

Tên công nghệ/ giải  pháp hữu ích

 đã chuyển giao

Hình thức, quy mô, địa chỉ

áp dụng

Năm chuyển giao

Sản phẩm của đề tài/ dự án

(chỉ ghi mã số)

1

2

V. THÔNG TIN KHÁC

1. Tham gia các chương trình trong và ngoài nước

TT

Thời gian

Tên chương trình

Chức danh

1

2007

Scholar Exchange – American Council of Learned Societies (ACLS) tài trợ

Exchange scholar

2

2010

Fulbright Scholar Program

Visiting Scholar

 

2. Tham gia các Hiệp hội Khoa học, Ban biên tập các tạp chí Khoa học, Ban tổ chức các Hội nghị

về KH&CN

TT

Thời gian

Tên Hiệp hội/ Tạp chí/ Hội nghị

Chức danh

1

2006-nay

Hội nghiên cứu và giảng dạy Tp.HCM

Thành viên

 

3. Tham gia làm việc tại Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu theo lời mời

TT

Thời gian

Tên Trường  Đại học/ Viện/ Trung tâm nghiên cứu

Nội dung tham gia

1

2007

Findlay University, Ohio,US

Scholar Exchange, ACLS tài trợ

2

2010

University of California, Berkeley

Fulbright Scholar Program

 

Thành viên trực tuyến

Đang có 359 khách và không thành viên đang online

Thông tin truy cập

36004014
Hôm nay
Hôm qua
Tổng truy cập
3382
13642
36004014

IP của bạn: 54.81.230.32
24-04-2017 14:22

Sách đang bán tại Khoa Văn học

Liên hệ: cô Thùy Nương, SĐT: 0908505486

Giá: 350.000 đ(1 bộ - 2 tập)

Giá: 270.000đ

Giá: 270.000đ

Giá: 240.000đ

Giá: 160.000đ

Giá: 180.000đ

Giá: 90.000đ

Giá: 98.000đ

Giá: 85.000đ

Giá: 190.000đ

Giá:140.000đ

Giá: 50.000đ

Giá: 130.000đ

Giá: 98.000đ

Giá: 120.000đ

Không còn hàng